hybrydowymi

Encyklopedia PWN

samochód hybrydowy, samochód o napędzie hybrydowym,
samochód, w którym energia do napędu może być pobierana z 2 lub kilku rodzajów pokładowych źródeł energii, przy czym co najmniej jeden ze strumieni energii między zasobnikiem energii i kołami pojazdu jest odwracalny i jeden nieodwracalny;
inform. maszyna mat. złożona ze współdziałających ze sobą układów o funkcjach maszyny cyfrowej i maszyny analogowej.
napęd hybrydowy, napęd mieszany,
napęd pojazdu (zwykle samochodu) wyposażonego zarówno w silnik elektr., jak i spalinowy.
połączenie protoplastów 2 komórek, w którego wyniku powstaje jedna komórka hybrydowa;
jedna z technik stosowanych w mikroelektronice, gł. przy produkcji układów scalonych warstwowych (hybrydowych).
waga
[niem.],
techn. przyrząd pomiarowy do wyznaczania masy ciała (ładunku) przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji.
błona fot. stosowana w procesie fotoreprodukcji poligraficznej.
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;
Weryński Andrzej, ur. 15 IV 1937, Warszawa, zm. 14 III 2011, tamże,
inżynier elektryk, specjalista w dziedzimie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej;
Focke
[fọkə]
Henrich Wymowa, ur. 8 X 1890, Brema, zm. 25 II 1979, tamże,
niemiecki konstruktor samolotów i śmigłowców.
tworzona za pomocą komputera,
Korolow Siergiej P., ur. 12 I 1907, Żytomierz, zm. 14 I 1966, Moskwa,
rosyjski specjalista w dziedzinie techniki rakietowej i astronautyki.
doświadczalna lub mat. metoda badania złożonych układów, zjawisk i procesów (techn., fiz., chem., ekon. itp.) na podstawie tworzenia ich modeli.
nanostruktury
[gr.-łac.],
elektron. struktury materialne składające się z elementów, których wielkość zawiera się (umownie) w granicach od kilku do kilkuset nm.
urządzenie (zwane napędowym) lub zespół urządzeń (zespół napędowy) do wprowadzania w ruch maszyny, mechanizmu itp.
Neoplan, Neoplan Gottlob Auwärter GmbH & Co,
niem. firma autobusowa, zał. 1935;
elektron. przyrząd (element), którego działanie opiera się na wykorzystaniu zjawisk fiz. występujących w półprzewodnikach.
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania analogowo-cyfrowego.
substancje chem. zdolne do egzotermicznego rozkładu lub spalania z wydzieleniem dużych ilości gorących gazów, stanowiące źródło energii i czynnik roboczy w silnikach rakietowych;

Słownik języka polskiego PWN

hybryda
1. «coś, co składa się z różnych elementów, często do siebie niepasujących»
2. «roślina lub zwierzę powstałe ze skrzyżowania dwóch odmian, ras lub gatunków»
3. «wyraz złożony z elementów należących do dwóch różnych języków, np. antypowieść»

• hybrydowy, hybrydalny, hybrydyczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia