gen

Encyklopedia PWN

gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
gen, którego aktywność można łatwo badać, wykorzystując np. metody histochemiczne, fluorymetryczne, służący w biologii molekularnej do oceny poziomu ekspresji kontrolowanego przez badaną sekwencję regulatorową (np. promotor) w różnych tkankach, stadiach rozwoju lub w odpowiedzi na różne czynniki;
genet. gen, którego efekt fenotypowy dotyczy jednocześnie wielu cech organizmu, które mogą wydawać się nie powiązane (tzw. efekt plejotropowy, plejotropia);
ośrodek badań hist., muzeum i placówka archiwalno-biblioteczna emigracji pol. w Wielkiej Brytanii;
genet. gen, którego pojawienie się powoduje niezdolność do życia i śmierć organizmu.
genom
[gr.],
kompletny zestaw informacji genetycznej danego organizmu;
genet. łączne dziedziczenie się dwóch lub więcej genów (i warunkowanych przez nie cech);
geny Ir, ang. immune response genes,
geny odpowiedzi immunologicznej programujące sekwencję aminokwasową polipeptydów tworzących występujące na powierzchni komórek własne antygeny zgodności tkankowej;
zespół procesów odpowiedzialnych za przekształcanie informacji genetycznej zawartej w genie w funkcjonalne białko lub RNA.
geny podzielone, geny nieciągłe,
geny, w których sekwencja kodująca (egzony) sekwencję aminokwasową białka jest poprzedzielana odcinkami niekodującymi (introny);
geny struktury, geny strukturalne,
geny zawierające informację o syntezie określonych białek;
kompletny zestaw informacji genetycznej człowieka;
geny składające się z sekwencji kodujących (egzonów) i sekwencji nie kodujących (intronów);
geny regulatorowe, regulatory,
geny kontrolujące działanie genów struktury;
Gény
[żenị]
François, ur. 17 XII 1861, Baccarat, zm. 16 XII 1959, Nancy,
prawnik fr.; teoretyk prawa;
bank genów, biblioteka genowa,
genet. zestaw sklonowanych fragmentów DNA składających się na kompletny genom (lub pełny zestaw produktów transkrypcji) danego organizmu;

Słownik języka polskiego PWN

gen «odcinek DNA będący jednostką dziedziczenia, decydujący o przekazywaniu poszczególnych cech organizmu zwierzęcego i roślinnego»
• genowy
-gen «ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających związki chemiczne, części tkanek itp. mające zdolność wywoływania lub tworzenia czegoś»
gen letalny «gen powodujący zamieranie gamet lub śmierć organizmu wskutek zaburzeń rozwojowych»
genom «kompletny zespół czynników dziedziczenia zawarty w zredukowanej liczbie chromosomów osobnika»
bank genów «nasiona roślin przechowywane w warunkach umożliwiających ich użycie do celów hodowlanych nawet po kilkudziesięciu latach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia