elektryczne

Encyklopedia PWN

zool. narządy niektórych ryb spodoustych i kościstych, wytwarzające różnicę potencjałów i prąd elektr. o natężeniu wyższym niż prądy czynnościowe powstające w tkance nerwowej i mięśniowej;
spółka akcyjna działająca 1922–47, której celem była budowa kolei elektr. w Polsce;
elektryczne ogrodzenie, płot elektryczny,
nieizolowany drut rozpięty na izolatorach przymocowanych do palików, przewodzący impulsy elektr. z elektryzatora pastwiskowego;
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
fiz. jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
fiz. wielkość skalarna odnoszona do 2 dowolnych punktów obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego; równa stosunkowi pracy W, wykonywanej przez siły pola elektrycznego przy przemieszczaniu ładunku elektrycznego q wzdłuż pewnej krzywej s (między 2 wybranymi punktami pola, np. A i B), do wartości tego ładunku: UAB = W/q = ∫s Esds, gdzie Es — składowa natężenia pola elektrycznego wzdłuż elementu drogi ds.
zjawisko przepływu prądu elektrycznego przez ośrodek pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego.
połączenie elektryczne co najmniej 2 elementów (podzespołów, przyrządów, urządzeń), przy którym prąd elektryczny (w obwodzie utworzonym przez te elementy) płynie przez nie równocześnie.
połączenie elektryczne co najmniej 2 elementów (podzespołów, przyrządów, urządzeń), przy którym prąd elektryczny (w obwodzie utworzonym przez te elementy) płynie kolejno przez każdy z nich.
zaciski źródła napięcia elektrycznego (ogniwa galwanicznego, akumulatora, prądnicy) umożliwiające przyłączenie go do obwodu elektrycznego;
okresowe, o określonej częstotliwości, zmiany napięcia i natężenia prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym.
elektrotechn. przejściowy wzrost napięcia elektrycznego w danym urządzeniu elektrycznym ponad roboczą wartość znamionową;
przewodzenie prądu elektrycznego przez elektrolity, uwarunkowane obecnością jonów, które są nośnikami prądu;
zgrzewanie przedmiotów metal. prądem elektr. przemiennym lub stałym, wykorzystujące opór elektr. na styku łączonych części do nagrzania metalu do stanu plast.;
analogie fiz. w opisie przewodnictwa cieplnego i przewodnictwa elektrycznego (wynikające stąd, że równanie przewodnictwa cieplnego opisuje również dyfuzję i rozchodzenie się kwazistacjonarnego pola elektromagnetycznego w przewodnikach).
domeny elektryczne, domeny ferroelektryczne,
niewielkie obszary w ferroelektrykach odznaczające się spontanicznym (samorzutnym) uporządkowaniem dipolowych momentów elektrycznych cząsteczek;
dział elektrotechniki zajmujący się przetwarzaniem energii elektr. na ciepło w celach użytkowych;
szczególne układy ładunków i prądów elektr., używane przy analizie pola elektromagnetycznego w dużych odległościach od źródeł i opisie oddziaływania źródeł z polem zewnętrznym.

Słownik języka polskiego PWN

krzesło elektryczne «urządzenie przypominające krzesło, służące do wykonywania wyroków śmierci za pomocą prądu elektrycznego»
pole elektryczne «przestrzeń otaczająca naładowane elektrycznie ciało, w której istnieje siła elektrostatyczna działająca na nieruchomy ładunek elektryczny»
wyładowanie elektryczne «przepływ prądu elektrycznego w złych przewodnikach pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego»
elektryczny
1. «odnoszący się do elektryczności – energii elektrycznej»
2.  «zasilany elektrycznością»
3. «przewodzący prąd elektryczny»

• elektrycznie
elektryczny instrument muzyczny «instrument, w którym dźwięk powstaje za pośrednictwem drgań elektrycznych»
energia elektryczna «energia układu ładunków elektrycznych»
filtr elektryczny «urządzenie elektryczne przepuszczające przebiegi elektryczne zawarte w określonym paśmie częstotliwości»
gitara elektryczna «gitara z elektrycznym urządzeniem wzmacniającym dźwięk i zmieniającym jego barwę»
indukcja elektryczna «wielkość wektorowa charakteryzująca pole elektryczne wewnątrz ciała nieprzewodzącego»
iskra elektryczna «rodzaj wyładowania elektrycznego»
lampa elektryczna «urządzenie wytwarzające sztuczne oświetlenie w wyniku zasilania prądem elektrycznym»
ładunek elektryczny «podstawowa wielkość fizyczna, charakteryzująca zdolność ciał do wytwarzania strumienia elektrycznego»
ładunek elektryczny jednoimienny, równoimienny «ładunek elektryczny mający taki sam znak (dodatni lub ujemny) co inny ładunek»
ładunek elektryczny różnoimienny «ładunek elektryczny mający odmienny znak (dodatni lub ujemny) od tego, jaki ma inny ładunek»
łuk elektryczny «wyładowanie elektryczne w powietrzu, gazie lub parze między elektrodami węglowymi lub metalowymi, związane z silnym świeceniem gazu i elektrod»
moc elektryczna «energia elektryczna przypadająca na jednostkę czasu»
natężenie pola elektrycznego «stosunek siły wywieranej na umieszczony w pewnym punkcie pola elektrycznego ładunek elektryczny do wartości tego ładunku»
natężenie prądu elektrycznego «ładunek elektryczny przepływający przez dany przekrój przewodnika w jednostce czasu»
nóż diatermiczny, elektryczny «stosowany w chirurgii przyrząd, którego ostre zakończenie po rozżarzeniu prądem elektrycznym przypala lub rozcina tkanki, hamując jednocześnie krwawienie»
obwód elektryczny «zespół połączonych elektrycznie elementów tworzących zamkniętą drogę dla prądu elektrycznego»
opór elektryczny «właściwość ciała powodująca przeciwstawianie się przepływowi prądu elektrycznego»
pastuch elektryczny «ogrodzenie z drutu, pod napięciem, powstrzymujące pasące się zwierzęta od oddalania się»
płot elektryczny «przenośne ogrodzenie w postaci rozpiętego na słupkach gołego przewodu elektrycznego, stosowane do ogradzania pastwisk, rezerwatów itp.»
poduszka elektryczna «płaski grzejnik elektryczny w pokrowcu z materiału, używany do nagrzewania bolących części ciała»
prostować prąd elektryczny «przekształcać prąd zmienny na jednokierunkowy»
przewodność elektryczna «wielkość skalarna charakteryzująca przewodnictwo elektryczne ciał»
rozdzielnia elektryczna «zespół urządzeń służących do rozdzielania energii elektrycznej»
silnik elektryczny «maszyna do przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną»
zamknąć obwód prądu, obwód elektryczny «połączyć elementy obwodu tak, by popłynął przez nie prąd elektryczny»
zegar elektryczny «zegar zasilany prądem elektrycznym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia