bazą

Encyklopedia PWN

baza
[gr. básis ‘podstawa’],
mat. zbiór elementów struktury mat., z których w określony sposób można zbudować wszystkie lub wyróżnione jej elementy; niekiedy wymaga się od b., by był to minim. (niezależny) zbiór elementów o tej własności.
baza
[gr. básis ‘podstawa’],
baza ekonomiczna,
socjol., ekon. jedno z podstawowych pojęć marksistowskiej teorii rozwoju społecznego (materializmu historycznego), wprowadzone przez K. Marksa w przedmowie do Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej (1859, wydanie polskie 1889);
baza
[gr. básis ‘podstawa’],
arch. podstawa dźwigająca trzon kolumny, filaru, pilastra;
baza
[gr. básis ‘podstawa’],
technol. element geom. — powierzchnia, linia, punkt przedmiotu (części maszyny), używany do określania położenia innej powierzchni, linii lub punktu w tym samym lub współpracującym przedmiocie;
baza
[gr. básis ‘podstawa’],
elektron. jedna z elektrod tranzystora bipolarnego, obszar półprzewodnika między warstwami zaporowymi złącz p-n emitera i kolektora tego tranzystora;
miesięcznik społ.-polit., wyd. 1983–89 w Warszawie poza cenzurą przez Terenowy Kom. Oporu „Solidarność” i Klub Myśli Robotniczej.
inform. zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych;
mat. baza przestrzeni liniowej liczb rzeczywistych ℝ nad ciałem liczb wymiernych ℚ (baza, mat. , przestrzeń liniowa, ciało, mat. ).
baza przetwórnia, baza rybacka,
statek obsługujący na oddalonych łowiskach flotylle mniejszych statków rybackich;
zespół urządzeń wojsk. znajdujących się na obcym terytorium, zazwyczaj na podstawie umów międzynarodowych;
geol. najniższy poziom terenu, do którego może teoretycznie dotrzeć erozja na danym obszarze;
ekon. zasób pieniądza wielkiej mocy (MO);
baza pływająca, dawniej tender,
okręt pomocniczy;
inform. część składowa komputerowego systemu doradczego (eksperckiego) zawierająca zbiór zapisanych formalnie (tzn. w postaci związków log.) reguł, definicji pojęć lub opisów faktów z określonej dziedziny wiedzy (lekarskiej, technol., menedżerskiej itp.);
materiały, których podstawowy składnik strukturalny (osnowę) stanowi jedna lub kilka faz międzymetalicznych.
bok tzw. bazowej sieci triangulacyjnej;
m. w środkowym Meksyku (stan Meksyk), na północ od m. Meksyk;
mat. jedno z podstawowych pojęć algebry liniowej; funkcję f z przestrzeni liniowej V w przestrzeń liniową W, f: V → W, gdzie V i W są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K, nazywa się p.l., jeżeli zachodzi równość f(λx + μy) = λf(x) + μf(y) dla dowolnych λ, μ ∈ K i x, y ∈ V.
baseball
[bẹısbo:l] Wymowa,
dyscyplina sport., nar. gra amerykańska.
astr. technika wykorzystująca falowe właściwości promieniowania elektromagnetycznego w obszarze jego spójności — interferencję, do pozyskania informacji o emitującym to promieniowanie obiekcie astronomicznym.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

baza
1. «ogół czynników istotnych dla istnienia i rozwoju czegoś»
2. «podstawa kolumny, filara lub pilastra»
3. «w marksizmie: całokształt stosunków produkcji tworzących ekonomiczną strukturę społeczeństwa w danym okresie historycznym»
4. «powierzchnia, linia lub punkt przedmiotu, względem których wyznacza się położenie powierzchni danego przedmiotu podczas obróbki, montażu, pomiaru itp.»
5. «ośrodek dyspozycyjny, administracyjny, zaopatrzeniowy itp. obsługujący pewne instytucje i umożliwiający realizację jakichś zadań»

• bazowy
baza danych «zbiór informacji na jakiś temat przechowywanych i przetwarzanych przez komputer»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia