bazą

Encyklopedia PWN

baza
[gr. básis ‘podstawa’],
mat. zbiór elementów struktury mat., z których w określony sposób można zbudować wszystkie lub wyróżnione jej elementy; niekiedy wymaga się od b., by był to minim. (niezależny) zbiór elementów o tej własności.
baza
[gr. básis ‘podstawa’],
baza ekonomiczna,
socjol., ekon. jedno z podstawowych pojęć marksistowskiej teorii rozwoju społecznego (materializmu historycznego), wprowadzone przez K. Marksa w przedmowie do Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej (1859, wydanie polskie 1889);
baza
[gr. básis ‘podstawa’],
arch. podstawa dźwigająca trzon kolumny, filaru, pilastra;
baza
[gr. básis ‘podstawa’],
technol. element geom. — powierzchnia, linia, punkt przedmiotu (części maszyny), używany do określania położenia innej powierzchni, linii lub punktu w tym samym lub współpracującym przedmiocie;
baza
[gr. básis ‘podstawa’],
elektron. jedna z elektrod tranzystora bipolarnego, obszar półprzewodnika między warstwami zaporowymi złącz p-n emitera i kolektora tego tranzystora;
miesięcznik społ.-polit., wyd. 1983–89 w Warszawie poza cenzurą przez Terenowy Kom. Oporu „Solidarność” i Klub Myśli Robotniczej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia