błąd systematyczny

Encyklopedia PWN

błąd, który nie zmienia się przy wielokrotnym powtarzaniu pomiarów (obliczeń) tej samej wartości w tych samych warunkach lub, przy zmianie warunków, zmienia się wg znanego prawa.
właściwość pomiaru, polegająca na tym, że jego wynik ym (tj. wartość zmierzona) jest tylko przybliżeniem wartości prawdziwej yt wielkości mierzonej;
ekon. obok oczekiwań ekstrapolacyjnych jedna z 2 hipotez sformułowanych w makroekonomii w celu wyjaśnienia zjawiska przewidywania przez podmioty gospodarcze przyszłej stopy inflacji.
ekon. oprócz oczekiwań ekstrapolacyjnych jedna z 2 hipotez sformułowanych w makroekonomii w celu wyjaśnienia zjawiska przewidywania przez podmioty gospodarcze przyszłej stopy inflacji.
zdolność przyrządu pomiarowego do dawania wskazań nieobarczonych błędami systematycznymi;
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
Bacon
[bẹıkən]
Francis Wymowa, baron of Verulam, ur. 22 I 1561, Strand k. Londynu, zm. 9 IV 1626, Londyn,
angielski mąż stanu i filozof, prawnik.
ekonometria
[gr. oikonomía ‘zarządzanie gospodarstwem’, metréō ‘mierzę’],
dział ekonomii, który zajmuje się mierzeniem zależności omawianych w teoretycznej analizie ekonomicznej.
szczególny przypadek praw przyrody;
geofizyka
[gr. gḗ ‘ziemia’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o Ziemi jako ciele fizycznym;
Heckman
[hẹkmən]
James J., ur. 19 IV 1944, Chicago,
ekonomista amerykański;
interferent
[łac.],
w analizie chem. czynnik powodujący zaburzenie sygnału analitycznego badanej substancji, a w konsekwencji systematyczny błąd wyniku analitycznego.
kontaminacja
[łac. contaminatio ‘zetknięcie’, ‘splamienie’],
w analizie chem. zanieczyszczenie próbki analitycznej podczas wykonywania analizy, powodujące systematyczny błąd wyniku;
Lucas
[lụ:kəs]
Robert Emerson (mł.) Wymowa, ur. 15 VIII 1937, Yakima (stan Waszyngton),
amerykański ekonomista, przedstawiciel nowej klasycznej ekonomii; uczeń M. Friedmana.
zbiór danych uzyskanych w wyniku obserwacji;
mat. statyst. jedna z metod w teorii estymacji nieznanych parametrów;
ekon. pogląd wywodzący się z ilościowej teorii pieniądza, że zmiany podaży pieniądza nie wywierają żadnego wpływu na rozmiary produkcji i zatrudnienia.
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia