adsorbentem

Encyklopedia PWN

adsorbent
[łac.],
substancja stała (krystaliczna lub żel), na powierzchni której zachodzi adsorpcja.
adsorpcja
[łac. ad- ‘przy’, sorbere ‘pochłaniać’],
zagęszczanie substancji (gazów, par, rozpuszczonych ciał stałych, jonów, a także cieczy) na granicy dwóch sąsiadujących faz.
adsorber, aparat adsorpcyjny,
urządzenie przemysłowe, w którym prowadzi się proces adsorpcji;
hipersorpcja
[gr.-łac.],
technol. proces adsorpcji prowadzony w sposób ciągły, stosowany do rozdzielania mieszanin gazowych;
adsorpcja chemiczna, chemisorpcja,
adsorpcja zachodząca w wyniku tworzenia się wiązań chemicznych między adsorbatem a adsorbentem.
adsorpcja fizyczna, fizysorpcja,
adsorpcja zachodząca na skutek występowania między adsorbatem a adsorbentem oddziaływań międzycząsteczkowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia