Praca

Encyklopedia PWN

ekon., socjol. proces złożonej aktywności fizyczno-umysłowej, której celem jest przekształcenie szeroko rozumianego środowiska w ten sposób, by zwiększyć szanse przeżycia gatunku ludzkiego.
fiz. skalarna wielkość będąca miarą energii przekazywanej do układu fizycznego w procesach mechanicznych, elektrycznych i in.;
czasopismo socjalist., dwutygodnik,
kierunek działalności publicznej w Polsce w XIX w., wysuwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa.
polityka społ. działalność mająca na celu pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepsze dostosowanie do zasad życia społecznego, poprawę pozycji społecznej; może być sposobem przywracania harmonii w życiu jednostki i jej relacjach z grupą społeczną lub metodą rozwiązywania problemów społecznych.
praca przymusowa wykonywana pod groźbą kary przez osobę, która nie przystąpiła do niej dobrowolnie;
praca tematyczna, praca motywiczna,
muz. rozwijanie i przekształcanie tematu muzycznego w formie sonatowej, zwłaszcza w jej części środkowej — przetworzeniu.
ekon. praca przedsiębiorstw prowadzona bez przerwy we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając świąt;
fiz. praca, jaką trzeba wykonać, aby wyprowadzić elektron przewodnictwa z wnętrza ciała stałego (metalu lub półprzewodnika) do miejsca znajdującego się na zewnątrz ciała tuż nad jego powierzchnią (ale w odległości dużej w skali atomowej);
Praca i Sprawiedliwość Społeczna — Alternatywa Wyborcza, Arbeit & sociale Gerechtigkeit — Die Wahlalternative (WASG),
niemiecka partia polityczna;
prosanacyjna centrala związkowa;
rodzaj działalności publicznej w Polsce w XIX w., → praca organiczna.
ogólnokrajowa centrala prawicowych związków zawodowych,
liczba godzin, w ciągu których pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy;
prac wirtualnych zasada, zasada prac przygotowanych, zasada Lagrange’a,
jedno z podstawowych praw statyki układów punktów materialnych;
ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac; ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym rozgrywają się wszelkie procesy z zakresu szeroko rozumianego zatrudnienia i bezrobocia.

Słownik języka polskiego PWN

praca
1. «celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych»
2. «wytwór takiej działalności, zwłaszcza w dziedzinie nauki lub kultury»
3. «zajęcie, zatrudnienie jako źródło zarobku; też: instytucja, w której się pracuje zarobkowo»
4. «funkcjonowanie organizmu, narządu lub urządzenia»
5. «wielkość fizyczna określająca ilość energii potrzebnej do przemieszczenia ciała materialnego w przestrzeni, równa iloczynowi wartości siły działającej na to ciało przez wartość przebytej przez nie drogi»
praca organiczna, praca u podstaw «hasła pozytywistów polskich po powstaniu styczniowym, wzywające do obrony bytu narodowego nie przez walkę zbrojną, lecz przez rozwój gospodarki i oświaty»
praca klauzurowa daw. «egzamin pisemny odbywający się pod ścisłą kontrolą i w zamkniętej sali»
praca mechaniczna «praca wykonywana za pomocą maszyn i urządzeń mechanicznych»
praca nakładcza «wytwarzanie czegoś na zlecenie i rachunek nakładcy, z surowców zleceniodawcy, we własnym pomieszczeniu i za pomocą własnych narzędzi»
praca nieprodukcyjna «praca nietworząca bezpośrednio dochodu narodowego, obejmująca działalność oświatową, kulturalną, ochronę zdrowia itp.»
praca produkcyjna «praca, której celem jest wykorzystanie zasobów przyrody oraz wytworzenie dóbr materialnych»
praca socjalna «działalność mająca na celu pomoc osobom i grupom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb»
praca społeczna «praca dla dobra ogółu, wykonywana bezpłatnie poza zajęciami zawodowymi»
praca umysłu, wyobraźni «aktywność mózgu człowieka»
praca zlecona «praca powierzona komuś do wykonania w domu, poza godzinami służbowymi, wynagradzana oddzielnie»
praca źródłowa «praca oparta na źródłach naukowych»
prace «ogół czynności wykonywanych przez grupę ludzi realizujących wspólnie jakieś zadanie»
bezpieczeństwo i higiena pracy «przepisy regulujące warunki pracy w zakładach pracy»
humanizacja pracy «przekształcenie procesu pracy w taki sposób, aby zaspokajała ona wszechstronne potrzeby człowieka»
inspekcja pracy «organ upoważniony do sprawowania nadzoru nad warunkami pracy»
inspektorat pracy «urząd dozorujący przestrzegania przepisów o higienie i bezpieczeństwie pracy»
inspektor pracy «urzędnik państwowy albo działacz społeczny nadzorujący przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy»
jednostki pracy fiz. «jednostki, którymi mierzy się pracę»
karta pracy «formularz służący do zapisywania przebiegu czyjejś pracy»
kliring pracy «wyrównanie popytu i podaży na pracę przez odpowiednie rozmieszczenie siły roboczej»
medycyna przemysłowa, medycyna pracy «dział medycyny zajmujący się leczeniem chorób spowodowanych szkodliwymi warunkami pracy»
miejsce pracy, zatrudnienia «instytucja, firma itp., w której ktoś pracuje»
nakaz pracy «obowiązujący przydział pracy»
nienormowany czas pracy «czas pracy niemający ściśle określonych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy»
ochrona pracy «system środków zapewniających bezpieczne dla życia i zdrowia pracowników warunki pracy»
prace ręczne «przedmiot w szkole obejmujący zajęcia praktyczne z zakresu szycia, prac stolarskich itp.»
prawo pracy «przepisy regulujące stosunki między pracownikami a pracodawcą»
przodownik pracy «w PRL: pracownik mający najlepsze wyniki w pracy; też: zwycięzca we współzawodnictwie pracy»
ruchomy czas pracy «czas pracy o ustalonej liczbie godzin i niewyznaczonej porze jej rozpoczęcia»
stosunek pracy «stosunek prawny zobowiązujący pracownika do wykonywania określonej pracy, a zakład pracy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem»
Święto Pracy «1 maja obchodzony jako święto ludzi pracy»
umowa o pracę «umowa, w której pracownik zobowiązuje się do wykonywania dla pracodawcy określonej pracy za odpowiednim wynagrodzeniem»
wydajność pracy «suma produktów wytworzonych lub usług świadczonych przez jednego pracownika w określonej jednostce czasu»
zakład pracy «instytucja, w której się pracuje zarobkowo»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia