praca
 
Encyklopedia PWN
praca,
fiz. skalarna wielkość będąca miarą energii przekazywanej do układu fizycznego w procesach mechanicznych, elektrycznych i in.;
praca L wykonywana przez siłę , działającą na ciało przemieszczające się od punktu A do B, jest równa , gdzie d — wektorowy element drogi; jeśli siła jest wektorem stałym, a ciało porusza się ruchem prostoliniowym, to L = Fscosα, gdzie α — kąt między kierunkiem siły i drogi. Praca wykonana przy zmianie objętości ciała (np. gazu) o ΔV pod ciśnieniem p jest równa L = −pΔV. Pracę wykonaną przez prąd elektryczny określa prawo Joule’a, które w ogólnym sformułowaniu ma postać L = ∫  dVdt, gdzie — gęstość prądu elektrycznego, — natężenie pola elektrycznego, a całkowanie odbywa się po objętości przewodnika V i czasie t; dla prostszego przypadku, stałego prądu elektrycznego, L = UIt (U — napięcie, I — natężenie prądu elektrycznego). Jednostką pracy w układzie SI jest dżul (J).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia