kulisty

Encyklopedia PWN

archeol. kultura epoki brązu (schyłek III tysiąclecia p.n.e.–IX w. p.n.e.) występująca na terenach środkowego Powołża;
batysfera
[gr. bathýs ‘głęboki’, sphaíra ‘kula’],
pierwsze urządzenie do badania głębin morskich;
batyskaf
[gr. bathýs ‘głęboki’, skáphē ‘łódź’],
statek głębinowy służący do badań podwodnych;
bazofile
[gr.],
granulocyty zasadochłonne,
biol. rodzaj leukocytów występujących u kręgowców;
Beda Czcigodny, Venerabilis, święty, ur. ok. 673, Wearmouth k. Durham, zm. 735, Jarrow,
anglosaski uczony i kronikarz, benedyktyn; Doktor Kościoła; od IX w. uznawany za świętego;
grupa odmian grusz o owocach kulistych, przy kielichu i szypułce spłaszczonych, często z zagłębieniem przy szypułce, o smacznym, rozpływającym się miąższu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia