skargi i wnioski
 
Encyklopedia PWN
skargi i wnioski,
prawo w Polsce odformalizowane środki prawne służące obywatelom i organizacjom społ. jako forma społ. kontroli (skargi) lub inicjatywy (wnioski).
Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy publiczne lub samorządowe, naruszanie praworządności, interesów obywateli, biurokratyczne załatwianie spraw; skarga może być składana do każdego organu wielokrotnie, w każdym czasie; przedmiotem wniosku może być ulepszenie organizacji pracy, wzmocnienie praworządności, zapobieganie nadużyciom, ochrona własności społ.; w razie niezałatwienia wniosku w terminie lub niewłaściwego załatwienia go przysługuje prawo złożenia skarg; skargi i wnioski rozpatruje organ wyższego stopnia lub sprawujący nadzór nad organem, którego skargi i wnioski dotyczą; skargi i wnioski powinny być załatwiane nie dłużej niż w ciągu miesiąca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia