funkcjonariusz publiczny
 
Encyklopedia PWN
funkcjonariusz publiczny,
termin używany w polskim prawie karnym w dwojakim znaczeniu: jako podmiot przestępstwa (np. przyjęcie korzyści majątkowej, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków) oraz jako przedmiot przestępstwa (np. czynnej napaści na f.p.funkcjonariusza publicznego);
wg kodeksu karnego funkcjonariuszem publicznym jest: Prezydent RP, poseł, senator, radny, sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, zaw. kurator sądowy, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państw. lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni czynności usługowe, będąca pracownikiem organu kontroli państw. lub organu kontroli samorządu terytorialnego, funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego lub służby więziennej, osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia