chronologia biblijna
 
Encyklopedia PWN
chronologia biblijna:
1) Naukowe datowanie wydarzeń biblijnych; ch.b. napotyka liczne trudności: w Starym Testamencie dane chronologiczne o prahistorii są typu symbol., a o Izraelu przed powstaniem monarchii niedokładne; liczby często różnią się w rękopisach tekstu hebrajskiego i Septuaginty; dane o równoczesnych rządach królów Izraela i Judy prowadzą do sprzeczności; nie do końca jasny jest system datacji (daty Nowego Roku; traktowanie roku wstąpienia na tron); podawana chronologia jest typu względnego i niewiele wydarzeń da się datować na podstawie źródeł z Mezopotamii, której chronologię znamy. Ostatecznie daty sprzed powstania monarchii są hipotetyczne, natomiast dotyczące jej początków znamy z dokładnością do kilku lat, z późniejszych lat zwykle z błędem (1–2 lata); z okresu po niewoli babilońskiej danych jest także niewiele; ściślejsza datacja jest możliwa dopiero od II w. p.n.e., na tle świata gr.-rzymskiego. W Nowym Testamencie informacji chronologicznych jest mało; daty z życia Jezusa nie są pewne, także daty z życia św. Pawła znamy z dokładnością do 1–2 lat. Daty powstania ksiąg Starego Testamentu są znane zwykle z dokładnością do stulecia, ksiąg Nowego Testamentu — od roku do kilkunastu lat, przy czym niektóre są sporne.
2) Zawarta w Biblii chronologia wydarzeń od początku świata jest rozumiana przez fundamentalistów dosłownie.
Bibliografia
J. Finegan Handbook of Biblical Chronology, Princeton 1964.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia