Rada Unii Europejskiej
 
Encyklopedia PWN
Rada Unii Europejskiej,
jeden z gł. organów (instytucji) Wspólnot Eur. i UE;
utw. 1967 jako Rada Wspólnot Eur. z połączenia dotąd odrębnych rad: Eur. Wspólnoty Węgla i Stali, EWG i Euratomu; od 1993 pod ob. nazwą. Jest gł. organem decyzyjnym i najważniejszym organem ustawodawczym Wspólnot i UE; ma charakter kolegialny i międzyrządowy, państwa członkowskie są w niej reprezentowane przez przedstawicieli szczebla ministerialnego; zależnie od dyskutowanej problematyki, zasiadają w niej właściwi ministrowie ze wszystkich państw członkowskich UE (za najważniejszą z form R.U.E. uważana jest Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewn., która zbiera się co miesiąc w składzie min. spraw zagr.); jest organem niepermanentnym; zbiera się zwykle w Brukseli lub w Luksemburgu. W najważniejszych kwestiach podejmuje decyzje jednomyślnie; w odniesieniu do części spraw (ich zestaw jest stopniowo rozszerzany) decyzje zapadają większością kwalifikowaną; obowiązuje wtedy tzw. system ważenia głosów, a każdemu państwu przypada określona ich liczba. Prace R.U.E. są przygotowywane i koordynowane przez Kom. Stałych Przedstawicieli (COREPER) w Brukseli, składający się z ambasadorów państw członkowskich UE lub ich zastępców. Administracją R.U.E. zajmuje się Sekretariat Generalny, z siedzibą w Brukseli; sekr. generalny jest też wysokim przedstawicielem UE ds. wspólnej polityki zagr. i bezpieczeństwa (a ponadto sekr. generalnym UZE).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia