Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
 
Encyklopedia PWN
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA),
instytucja ubezpieczeniowa powstała 1952 pod nazwą Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU).
Tradycje ubezpieczeń i instytucji prowadzących działalność ubezpieczeniową w Polsce były znane już na początku XIX w.; w tym okresie powstały pierwsze zakłady ubezpieczeniowe: Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych (1803) i Towarzystwo Ogniowe dla Wsi w Warszawie (1804); w okresie zaborów organizacja i zakres ubezpieczeń ulegały ciągłym zmianom w zależności od polityki władz okupacyjnych; w okresie międzywojennym powołano na mocy ustawy z 1921 Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych, którą można uznać za prekursora PZU; była ona instytucją publicznoprawną obejmującą swą działalnością obszar Polski z wyjątkiem ziem byłego zaboru pruskiego; 1927 została zreformowana i przekształcona w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych; wybuch II wojny światowej i okupacja ograniczyły działalność zakładu. Po wyzwoleniu 1945 rozpoczął działalność ubezpieczeniową początkowo na terenach poprzedniej swojej działalności, a następnie na Ziemiach Zachodnich i Północnych, tworząc delegatury w Opolu, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie. Ustawa z 1952 o ubezpieczeniach państwowych przekształciła Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w PZU; 1958–92 PZU było przedsiębiorstwem państwowym, którego głównym zadaniem było realizowanie w Polsce — za pomocą scentralizowanego funduszu ubezpieczeniowego tworzonego ze składek ubezpieczeniowych — ubezpieczeń gospodarczych, majątkowych i osobowych; działalność ubezpieczeniowa PZU obejmowała wszystkie rodzaje ubezpieczeń dobrowolnych, zarówno mienia i osób fizycznych, jak też przedsiębiorstw i instytucji państwowych; 1992 przekształcony w spółkę akcyjną i podzielony na 2 zakłady: PZU SA, obejmujący pełny zakres ubezpieczeń majątkowych, m.in. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży, mienia w transporcie, mieszkań, komunikacyjne w kraju i za granicą, i PZU na Życie SA, obejmujący ubezpieczenia osobowe na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz międzynarodowe ubezpieczenia kosztów leczenia. W 1998 PZU na Życie SA powołało Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA jako instytucję finansową, która utworzyła Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia