Poieneşti-Łukaszówka kultura
 
Encyklopedia PWN
Poieneşti-Łukaszówka kultura
[k. pojenẹszti ł.],
archeol. kultura młodszego okresu przedrzymskiego, rozwijająca się na terenie północnej i środkowej Mołdawii,
od schyłku III w. p.n.e., w wyniku migracji ludności związanej z kulturą jastorfską, przy silnych oddziaływaniach celt. (latenizacja); zanik ok. poł. I w. p.n.e. był wiązany z pełną asymilacją kulturową przybyszów; oddziaływania jastorfskie są widoczne w obrządku pogrzebowym — cmentarzyska płaskie, groby popielnicowe przykryte misami, wyposażone w ozdoby i części stroju (m.in. fibule z kulkami, klamry do pasa); w ceramice, oprócz form jastorfskich, widoczne wpływy dackie i kultury przeworskiej; powstanie kultury Poieneşti-Łukaszówka interpretuje się jako rezultat wędrówki germańskich (bądź germańsko-celtyckich) plemion Skirów i Bastarnów na tereny nadczarnomor., wzmiankowanej w antycznych przekazach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia