Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Encyklopedia PWN
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
państwowy fundusz celowy,
utworzony 1991, siedziba w Warszawie; PFRON finansuje działania mające na celu realizację zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, m.in. przez: utrzymanie istniejących miejsc pracy osób niepełnosprawnych, dofinansowywanie realizacji rządowych i samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej, tworzenie i pieczę nad funkcjonowaniem poradnictwa zawodowego, dotacje dla przedsiębiorstw produkujących wyroby ortopedyczne, protetyczne itp., dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, budowę i modernizację obiektów służących rehabilitacji; środki finansowe PFRON pochodzą głównie z obowiązkowych miesięcznych wpłat przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 25 osób, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, oraz zakładów pracy chronionej; inne przychody to dotacje z budżetu państwa, subwencje, spadki i darowizny, dyskonto od zakupionych przez PFRON bonów skarbowych i odsetki od obligacji oraz lokat terminowych, dochody z działalności gospodarczej. Po reformie administracyjnej, od 1 I 1999 z PFRON wydzielono oddziały, którym przekazano część kompetencji i środków finansowych centrali; część tych kompetencji i środków przekazano także jednostkom samorządu terytorialnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia