Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża
 
Encyklopedia PWN
Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, League Of Red Cross Societies,
organizacja międzynar.
wielokrotnie zmieniała nazwę, 1983–91 — Liga Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca; obecnie pod nazwą Międzynar. Federacja Czerwonego Krzyża i Stowarzyszeń Czerwonego Półksiężyca (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies); zał. 1919 jako Świat. Federacja Nar. Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, z siedzibą w Genewie. Jest częścią szerokiej sieci Międzynar. Czerwonego Krzyża obejmującej: Międzynar. Komitet Czerwonego Krzyża (m.in. Pol. Czerwony Krzyż), Czerwonego Półksiężyca (kraje muzułm.) i Czerwonego Lwa i Słońca (Iran). Skład władz i struktura organizacji mają charakter międzynarodowy. Najwyższą władzą Ligi jest Konferencja Rady Pełnomocników zbierająca się co 2 lata. W okresie między konferencjami władzę sprawuje Komitet Wykonawczy. Celem działalności Ligi jest służba sprawie utrwalania pokoju i współdziałanie w rozwoju pokojowej współpracy międzynar., pomoc w tworzeniu i rozwoju nar. stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i wspieranie ich w działaniach na rzecz podniesienia poziomu stanu sanitarnego, ochrony zdrowia ludności, pomocy społ., organizowanie międzynar. akcji pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych. Środki finansowe Liga czerpie ze składek członkowskich oraz darowizn. 1963 otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla (wspólnie z międzynar. Komitetem Czerwonego Krzyża).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia