Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
 
Encyklopedia PWN
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy,
fundusz celowy,
powołany na mocy ustawy z 26 X 1995 O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego... w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego w celu realizacji polityki państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej i rozwoju budownictwa mieszkaniowego; źródłami finansowania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego są środki budżetowe, odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek, odsetki od lokat środków Funduszu w bankach, wpływy z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, darowizny i zapisy, wpływy z emitowanych przez BGK obligacji, środki z pożyczek zagranicznych przekazanych BGK; ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego są udzielane preferencyjne kredyty w wysokości do 70% kosztów inwestycji dla towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych budujących lokale mieszkalne na wynajem oraz gminom na realizację komunalnej infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia