złotowe

Encyklopedia PWN

bilon
[fr.],
ekon.:
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
Horst Antoni, ur. 4 VI 1915, Zakrzewo k. Złotowa, zm. 14 VII 2003, Poznań,
lekarz patolog;
Kazimierz IV, Kaźko, ur. 1351, zm. 2 I 1377, Bydgoszcz,
książę słupski od 1374, najstarszy syn Bogusława V i Elżbiety, córki Kazimierza III Wielkiego, brat Warcisława VII;
Krajeńskie, Pojezierze, Wysoczyzna Krajeńska,
wschodnia część Pojezierza Południowopomorskiego, między dolinami: Gwdy, Brdy i Noteci;
Łangowski Jan, ur. 4 II 1904, Zakrzewo k. Złotowa, zm. 22 XII 1953, Opole,
dziennnikarz, działacz polonijny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia