równości

Encyklopedia PWN

Kongres Równości Rasowej, ang. Congress of Racial Equality (CORE),
amerykańska organizacja praw obywatelskich, walcząca o równouprawnienie ludności murzyńskiej; założona 1942 w Chicago;
czasopismo socjalist.,
log., mat. relacja dwuargumentowa, oznaczana symbolem „=”, wyrażająca identyczność obiektów;
filoz.
zasada, według której prawa polityczne oraz dostęp do funkcji, stopni i godności publicznych jest równy dla wszystkich obywateli.
pojęcie mat. o następującej treści: dwie funkcje f(x) i g(x) są asymptotycznie równe w punkcie x = a (a może być równe ±∞), co zapisuje się f(x) ≃ g(x), jeśli ;
Polska Partia Socjalistyczna-Wolność, Równość, Niepodległość (PPS-WRN), właśc. Centralne Kierownictwo Ruchu Mas Pracujących Miast i Wsi-Wolność, Równość, Niepodległość, od V 1944 Polska Partia Socjalistyczna,
konspiracyjna partia polityczna, kontynuatorka PPS, utworzona X 1939 przez część jej kierownictwa — K. Pużaka, Z. Zarembę.
mat. nieskończenie wielowymiarowy odpowiednik twierdzenia Pitagorasa;
konspiracyjna organizacja utworzona XI 1939 jako formacja ochronna partii;
Wolność, Równość, Braterstwo, fr. Liberté, Egalité, Fraternité Wymowa,
hasło rewolucji francuskiej 1789–99 i dewiza Republiki Francuskiej.
egalitaryzm
[fr. égalitaire ‘dążący do równouprawnienia, zrównania’],
pogląd społeczno-polityczny, zakładający przyrodzoną równość wszystkich ludzi i uznający zasadę równości za podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego; także oparte na tym poglądzie dążenie do zrównania wszystkich członków społeczeństwa pod względem ekonomicznym i politycznym.
Condorcet
[kądorsẹ]
Jean Antoine Nicolas de Wymowa, markiz, ur. 17 IX 1743, Ribemont, zm. III lub IV 1794, Clamart,
francuski filozof, matematyk, ekonomista i działacz polityczny.
mat. pojęcie z zakresu teorii miary: funkcja φ określona na rodzinie zbiorów P, przyporządkowująca dowolnemu zbiorowi A należącemu do P liczbę φ(A) należącą do rozszerzonego zbioru liczb rzeczywistych (tzn. wraz z ±∞)
supremacja państwa ujmowanego abstrakcyjnie, ludu lub innego piastuna tej władzy (np. monarchy) nad wszelkimi normami prawa wewnętrznego oraz pełna swoboda prowadzenia przez państwo polityki zagranicznej; faktyczna, a postulatywnie także prawna możność podejmowania przez podmiot sprawujący suwerenność decyzji politycznej, od której nie ma prawnej możliwości odwołania się do wyższej instancji.
socjalizm
[łac. socialis ‘społeczny’],
ideologie i ruchy społeczne powstałe w XIX w., dążące do ładu społecznego opartego na zasadach wspólnoty, równości i racjonalnego zarządzania gospodarką; w myśli marksistowskiej faza rozwoju społecznego, następująca po kapitalizmie (termin używany zamiennie z terminem „komunizm”); określenie stosowane niekiedy w charakterystyce ustroju społecznego tych krajów wysoko rozwiniętych (zwłaszcza europejskich), w których gospodarce rynkowej towarzyszy daleko posunięta redystrybucja dochodu narodowego i realizacja koncepcji państwa dobrobytu.
mat. pojęcie określające sposób zachowania się wielkości zmiennej, polegający na skupianiu się jej wokół pewnej wartości;
arystokracja
[gr. áristos ‘najlepszy’, kratós ‘władza’],
elitarna warstwa społeczna, zajmująca najwyższą pozycję w społeczeństwie, do której przynależność wynika ze szlachetnego urodzenia i jest dziedziczna (arystokracja rodowa);

Materiały dodatkowe

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa rządowa, 3 V 1791, Warszawa

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

znak równości «znak graficzny (=) oznaczający, że liczba lub wyrażenie poprzedzające go są równe następującej po nim liczbie lub wyrażeniu»
równość
1. «całkowite podobieństwo w stosunku do kogoś lub czegoś pod względem ilości, jakości, wartości, wielkości itp.»
2. «relacja między dwiema wartościami wyrażona znakiem równania (=)»
3. «brak podziału społeczeństwa ze względu na płeć, rasę czy pozycję społeczną»
4. «gładkość powierzchni czegoś»
5. «spokój, zrównoważenie»

• równościowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia