pośrednie

Encyklopedia PWN

dobro, które będzie dalej przetwarzane w danym roku,
ekon. koszty, których nie można odnieść do konkretnych wyrobów.
podatki nakładane na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany (np. konsumpcyjne);
w sadownictwie krótki skrawek pędu wkładany między zraz i podkładkę;
Pośrednia Grań, Prostredný hrot,
szczyt w Tatrach Wysokich (Słowacja), kulminacja grani oddzielającej doliny: Staroleśną i Małej Zimnej Wody;
Pośrednia Turnia, słowac. Prostredná kopa,
szczyt graniczny w gł. grzbiecie Tatr Wysokich, między Skrajną Turnią a Świnicą, od której jest oddzielona głęboko wciętą Świnicką Przełęczą;
demokracja pośrednia, demokracja przedstawicielska,
forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy państwowej przez organy przedstawicielskie;
telekom. rodzaj odbiornika radiokomunikacyjnego powszechnego użytku, przeznaczonego do odbioru i przetwarzania emitowanych przez stacje nadawcze fal radiowych wielkiej częst. przenoszących sygnały foniczne.
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
ekon. system gospodarczy;
ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
ekon. rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka, powstałe jako rezultat procesu produkcji.
interwencjonizm rolny, interwencjonizm państwowy w rolnictwie,
rodzaj polityki protekcyjnej państwa, której celem jest stabilizacja rynków rolnych oraz wspieranie przekształceń strukturalnych rolnictwa i obszarów wiejskich.
koloid
[gr. kólla ‘klej’, eídos ‘postać’],
układ koloidalny, układ koloidowy,
układ dyspersyjny (rozproszony), tj. składający się z fazy rozpraszającej (zw. fazą ciągłą lub ośrodkiem dyspersyjnym) i fazy rozproszonej (zw. fazą zdyspergowaną);
hydrol. określenie wód oceanicznych (mor.) o znacznej objętości i dość jednolitych właściwościach (m.in. temperatura, zasolenie, zawartość tlenu), ukształtowanych w określonym czasie i w danym rejonie kuli ziemskiej;

Materiały dodatkowe

Księga Psalmów, hebr. Tehilim, w Septuagincie Psalmoi, w Wulgacie Volumen hymnorum, w Kodeksie Aleksandryjskim z V w. n.e. Psalterion

Słownik języka polskiego PWN

koszty pośrednie «nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo, których nie można odnieść do konkretnych wyrobów»
wybory pośrednie, dwustopniowe «wybory, w których głosowanie odbywa się w dwóch etapach, czyli najpierw wybierana jest grupa elektorów, którzy później spomiędzy siebie wyłaniają elektów»
pośredni
1. «niedotyczący czegoś bezpośrednio»
2. «w porównaniu z dwiema rzeczami, dwoma zjawiskami itp.: mający niektóre cechy wspólne im obu»
3. «mający charakter przejściowy, znajdujący się między dwoma etapami, elementami, stopniami jakiegoś procesu, zjawiska, jakiejś struktury itp.»

• pośrednio
dowód nie wprost, dowód pośredni, dowód apagogiczny «dowód polegający na wykazaniu, że zaprzeczenie tezy prowadzi do wniosku sprzecznego z założeniem bądź też z jakimś twierdzeniem prawdziwym»
liryka pośrednia «liryka, w której podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją»
podatek pośredni «podatek nakładany na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany, płacony przez nabywcę»
rzut wolny pośredni «w piłce nożnej: rzut, w którym przed zdobyciem bramki piłka musi być zagrana przez co najmniej dwóch zawodników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia