okresów

Encyklopedia PWN

geol. jednostka geochronologiczna podziału dziejów Ziemi;
muz. element formy muzycznej, struktura będąca wyrazową i log. (w znaczeniu muz.) całością pod względem melodii, rytmu, harmonii itp.;
fiz. czas jednej pełnej zmiany określonej wielkości fiz. zmieniającej się okresowo (drgania);
zdanie złożone, w którym jedno ze zdań przedstawia warunki zaistnienia zdarzeń będących treścią zdania drugiego.
ekon. czas, w jakim spodziewane dochody, wygenerowane z inwestycji, osiągną wielkość równą pierwotnie poniesionym nakładom;
w archeologii termin chronologii względnej określający III okres epoki żelaza, odnoszący się do obszarów Barbaricum;
termin używany w archeologii na określenie drugiego okresu epoki żelaza w Europie, następującego po okresie halsztackim, a poprzedzającego okres wpływów rzymskich;
epejrokratyczny okres, okres geokratyczny,
okres w historii Ziemi, który charakteryzowało duże rozprzestrzenienie lądów;
tulipanów okres, tur. lâle devri,
nazwa okresu w dziejach Turcji osmańskiej przypadającego na pierwsze 30 lat XVIII w.;
część roku, podczas której roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgoci i ciepła;
wylęgania okres, okres inkubacyjny,
med. czas od chwili wprowadzenia czynnika biol. (zarazka, toksyny) do ustroju do pojawienia się pierwszych objawów spowodowanych przez ten czynnik;
w archeologii nazwa okresu chronologii względnej, przyjętego dla kultur archeol. północnej części środkowej Europy i Skandynawii, w przybliżeniu odpowiadającego okresowi lateńskiemu na obszarach objętych cywilizacją celtycką;
geol. okres w historii Ziemi charakteryzujący się dużym zasięgiem mórz;

Słownik języka polskiego PWN

okres
1. «czas trwania czegoś»
2. «przedział czasowy, wyodrębniony w dziejach ze względu na jakieś ważne wydarzenia historyczne, kulturalne itp.»
3. «część roku szkolnego, po której zakończeniu następuje ocena uczniów»
4. zob. miesiączka.
5. «czas, w którym ma miejsce jakieś zjawisko cykliczne i po jego upływie powtarza się jego przebieg»
6. «odcinek czasu w historii Ziemi, będący częścią ery»
7. jęz. «zdanie wieloczłonowe, będące całością znaczeniową, intonacyjną i retoryczną»
8. «część utworu muzycznego, będąca całością pod względem melodii, harmonii, rytmu itp.»
okres anorogeniczny «okres w historii Ziemi, w którym nie zachodziły ruchy górotwórcze»
okres cyceroński «zdanie o budowie i stylizacji charakterystycznej dla zdań Cycerona»
okres geokratyczny «okres w historii Ziemi, który charakteryzowało duże rozprzestrzenienie lądów»
okres gwiazdowy «okres obiegu planety dokoła Słońca»
okres pluwialny «okres wzmożonych opadów atmosferycznych w strefie międzyzwrotnikowej»
okres próbny «okres wypróbowania przydatności do danej pracy nowo zatrudnionego pracownika»
okres talasokratyczny «okres w historii Ziemi, w którym znaczna część lądów zalana była morzem»
okres warunkowy «zdanie, którego częścią jest zdanie warunkowe»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia