ogólne

Encyklopedia

dawniej typ wykształcenia o charakterze humanist., obejmującego gł. znajomość określonych treści kulturowych i języków; współcześnie nastąpiła zmiana funkcji społ. w.o., które jest podstawą uczestnictwa w życiu społ. oraz przygotowaniem do kształcenia ustawicznego i zawodowego.
jeden z głównych organów ONZ, w którym reprezentowani są na równych prawach wszyscy członkowie organizacji;
ekon. trudny do jednoznacznego zdefiniowania program badawczy,
fiz. współczesna teoria względności, sformułowana przez A. Einsteina 1916; teoria czasu i przestrzeni obejmująca grawitację.
organizacja kombatancka, zał. 25 VII 1925;
organ doradczy przy Wydziale Przemysłu Handlu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji w Królestwie Polskim, powołana 17 II 1817;
układ ruchów powietrza w atmosferze ziemskiej uśredniony przestrzennie (na ogół południkowo) i w długich przedziałach czasu (pora roku, wiele lat).
dział zajmujący się samozrozumieniem psychologii jako dyscypliny nauk., założeniami filoz. leżącymi u jej podstaw, wypracowanymi przez nią modelami antropologicznymi oraz ogólną analizą procesów psychicznych i zachowań ludzkich.
Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami, ang. General Agreement on Trade in Services (GATS),
międzynar. układ stanowiący integralną część porozumienia powołującego Światową Organizację Handlu (WTO, WTrO);
dział dydaktyki obejmujący zagadnienia podstawowe, dotyczące ogółu procesów nauczania i uczenia się.
w myśli chrześc.: dział etyki zajmujący się filoz. refleksją nad podstawami etyki, wartościami moralnymi, odpowiedzialnością moralną, powinnością, sumieniem itp.;
obligacje na amerykańskim rynku finansowym, zwolnione od podatku, emitowane przez władze stanowe lub lokalne, zabezpieczone pełną zdolnością kredytową i podatkową emitenta.
dyscyplina pedagogiki zajmująca się jej podstawami teoret.;
ekon. stan gospodarki, który występuje, gdy są spełnione wszystkie warunki równowag cząstkowych (równowagi konsumenta, producenta, rynku, gałęzi);
dział socjologii teoret.; korzystając z wyników badań socjologii szczegółowej i in. nauk społ., dostarcza wiedzy o całości życia społecznego.
mat. dział topologii używający pojęć i metod odnoszących się do przestrzeni topologicznych, wprowadzonych w uogólniony, aksjomatyczny sposób.
Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu, ang. General Agreement on Tariffs and Trade Wymowa(GATT Wymowa),
wielostronne międzypaństwowe porozumienie handlowe i organizacja międzynarodowa.

Słownik języka polskiego

zdanie ogólne log. «zdanie odnoszące się do wszystkich przedmiotów danej klasy»
ogólny
1. «dotyczący ogółu osób»
2. «obejmujący całokształt czegoś»
3. «odnoszący się do wielu podobnych przedmiotów, zjawisk»
4. «składający się ze szczegółów»

• ogólność
język ogólny «odmiana języka narodowego znana ogółowi społeczeństwa»
nazwa ogólna log. «nazwa mająca więcej niż jeden desygnat»
plan ogólny «ujęcie pleneru lub wnętrza z całymi sylwetkami aktorów»
sąd ogólny log. «sąd odnoszący się do wszystkich przedmiotów danej klasy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia