naftowy

Encyklopedia PWN

frakcja destylacji ropy naftowej, wrząca w temperaturze 40–70°C;
produkt odgazowania gudronu;
największy polski producent i dystrybutor paliw, jeden z największych w Europie Środkowej,
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
Naftowe Kamienie, Neft Daşları,
osiedle miejskie w Azerbejdżanie, na M. Kaspijskim, ok. 40 km od brzegów Płw. Apszerońskiego;
procesy technol., którym poddaje się ropę naftową w celu otrzymania różnych frakcji węglowodorowych (gazowych, ciekłych i stałych), będących — bezpośrednio lub po uszlachetnieniu — gotowymi produktami handlowymi;
rafineria ropy naftowej, pot. rafineria nafty,
zakład przem., w którym ropę naftową przerabia się na handl. produkty naftowe i podstawowe surowce do syntez chem.;
obszar występowania ropy naftowej i gazu ziemnego na Pogórzu Środkowobeskidzkim, w woj. małopolskim i podkarpackim;
Wołżańsko-Uralskie Zagłębie Naftowe, Wọłgo-Urạlskaja nieftiegazọnosnaja prowincyja, Drugie Baku,
drugie po Zachodniosyberyjskim zagłębie naftowe w Federacji Ros. (jedno z największych na świecie).
Zachodniosyberyjskie Zagłębie Naftowe, Zạpadno-Sibịrskaja nieftiegazonọsnaja prowịncyja,
największe ze znanych złóż gazu ziemnego i drugie (po Zat. Perskiej) ropy naftowej na Ziemi, w Rosji, na Niz. Zachodniosyberyjskiej (gł. w obw. tiumeńskim, tomskim, nowosybirskim, omskim);
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries Wymowa(OPEC Wymowa),
międzynarodowa organizacja krajów producentów ropy naftowej;
towarzystwo nauk.-techn., zał. 1877 w Gorlicach, do 1880 działało pod nazwą Tow. dla Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa Naftowego w Galicji;
największy polski dystrybutor paliw, → Polski Koncern Naftowy.
zagłębie ropy naftowej w Kazachstanie, między M. Kaspijskim a Uralem Południowym i wyż. Ustiurt;
Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową, ang. Organization of Arab Petroleum Exporting Countries Wymowa (OAPEC Wymowa),
organizacja międzyrządowa państw arabskich, założona 1968 w Bejrucie przez Arabię Saudyjską, Kuwejt i Libię;
stowarzyszenie zał. 1946 w Krakowie, będące czł. Federacji Stow. Nauk.-Techn. w Polsce;
lampa, w której źródłem światła są rozżarzone w płomieniu cząstki sadzy;
Łukasiewicz Ignacy (Jan Józef), ur. 23 III 1822, Zaduszniki k. Tarnowa, zm. 7 I 1882, Chorkówka k. Krosna,
polski aptekarz, pionier europejskiego przemysłu naftowego.
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.

Słownik języka polskiego PWN

nafta
1. «bezbarwna lub żółtawa ciecz, otrzymywana głównie przez destylację ropy naftowej»
2. pot. «ropa naftowa»

• naftowy
pole naftowe «obszar występowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, objęty tą samą strukturą geologiczną»
ropa naftowa «ciekły surowiec kopalny barwy brunatnej, służący do produkcji paliw oraz asfaltu, koksu, smarów itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia