metalicznym

Encyklopedia PWN

materiał będący stopem amorficznym dwu- lub wieloskładnikowym, w którym metal jest składnikiem podstawowym;
wiązanie występujące w metalach, którego istotę stanowi elektrostatyczne oddziaływanie jonów dodatnich i elektronów walencyjnych, zdolnych do poruszania się w całej objętości metalu, tworzących tzw. gaz elektronowy.
faza stała (zwykle dwu- lub trójskładnikowa), składająca się albo wyłącznie z pierwiastków metalicznych, albo z pierwiastków metalicznych i niemetalicznych, mająca właściwości pośrednie między właściwościami roztworu stałego i typowego związku chem. o wiązaniach jonowych lub kowalencyjnych.
CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;
mangan, Mn, manganum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 25;
tellur
[łac. tellus ‘ziemia’],
Te, tellurium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 52;
połączenia wodoru z innymi pierwiastkami chem., o ogólnym wzorze YnHm (Y — atom dowolnego pierwiastka);
krzem, Si, silicum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 14;
powłoki optyczne, cienkie warstwy optyczne,
fiz. cienkie warstwy różnych materiałów, którymi powleka się powierzchnie elementów opt. (np. płytek płasko-równoległych, soczewek czy pryzmatów) w celu modyfikacji opt., fiz. lub chem. właściwości tych powierzchni;
wapń, Ca, calcium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 20;
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
minerał, odmiana polimorficzna siarczku srebra Ag2S;
antymon
[gr.],
Sb, stibium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 51;
arsen, As, arsenicum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 33;
biegaczowate, Carabidae,
rodzina chrząszczy;
bizmutynit, bizmutyn,
minerał, siarczek bizmutu Bi2S3;
bleskotki, Chalcidoidea,
nadrodzina owadów z podrzędu stylikowców;
błyszczak stalowy, Lamprotornis chalybaeus,
ptak z podrodziny szpaków;
bogatkowate, Buprestidae,
rodzina chrząszczy;
boulangeryt, bulanżeryt,
siarczek ołowiu i antymonu 5PbS·2Sb2S3;

Materiały dodatkowe

szlachar, tracz długodzioby, Mergus serrator

Słownik języka polskiego PWN

metaliczny
1. «zawierający metal lub pokryty metalem»
2. «właściwy metalowi, przypominający pod jakimś względem metal»

• metalicznie • metaliczność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia