magnetohydrodynamicznych

Encyklopedia PWN

elektrownia magnetohydrodynamiczna, elektrownia magnetogazodynamiczna,
elektrownia cieplna, w której energię elektr. uzyskuje się w generatorach magnetohydrodynamicznych.
generator magnetohydrodynamiczny, generator MHD, generator magnetogazodynamiczny,
fiz. urządzenie do przetwarzania energii wewn. zjonizowanego gazu w energię elektryczną;
astr. mechanizm odpowiedzialny za podtrzymywanie i wzmacnianie pierwotnego pola magnet. (pochodzenia galaktycznego) niektórych gwiazd;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
elektromagnes
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, magnḗtēs (líthos) ‘magnetyczny (kamień)’],
cewka elektryczna, zwykle z rdzeniem ferromagnetycznym (magnetycznie miękkim) o otwartym obwodzie magnetycznym, wytwarzająca pole magnetyczne o określonych parametrach użytkowych po zasileniu jej prądem elektrycznym (magnetyzm).
elektronika
[gr.],
dziedzina nauki i techniki, zajmująca się wykorzystaniem zjawisk związanych z ruchem elektronów swobodnych w próżni, gazach i ciałach stałych (głównie półprzewodnikach);
fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
seria 2 niem. próbników kosm. do badań ośrodka międzyplanetarnego wewnątrz orbity Ziemi;
dział fizyki zajmujący się wzajemnym oddziaływaniem ruchomego, elektrycznie przewodzącego ośrodka (cieczy lub gazu) z polem magnetycznym.
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
dziedzina zajmująca się zastosowaniami termodynamiki do zagadnień technicznych.
płyny do smarowania magnetohydrodynamicznego, które pod wpływem pola elektr. gwałtownie twardnieją, a potem mogą znów powrócić do stanu płynnego.
fale Alfvéna, fale magnetohydrodynamiczne,
fiz. fale poprzeczne w plazmie znajdującej się w polu magnet., rozchodzące się w kierunku tego pola.
dział fizyki zajmujący się zimną lub gorącą plazmą powstałą przez jonizację gazów oraz zimną plazmą elektronowo-fotonową występującą w półprzewodnikach;
generator
[łac.],
w ogólnym znaczeniu urządzenie do wytwarzania (generowania) energii, czynnika energ., substancji;
Hinode, Solar-B,
jap. sztuczny satelita Ziemi;
Nowacki Paweł Jan, ur. 25 VI 1905, Berlin, zm. 23 V 1979, Warszawa,
elektrotechnik i automatyk;

Słownik języka polskiego PWN

magnetohydrodynamika, magnetogazodynamika «nauka badająca zjawiska związane z ruchem przewodzących elektrycznie cieczy lub gazów w polu magnetycznym»
• magnetohydrodynamiczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia