komercyjne

Encyklopedia PWN

określenie banków handlowych, hipotecznych i inwestycyjnych;
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
radio
[łac. radius ‘promień’],
środek masowego komunikowania, służący do rozpowszechniania audycji słownych i muzycznych o zróżnicowanym charakterze (m.in.: informacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, literackich, teatru radiowego, oświatowych, edukacyjnych, sportowych), adresowanych do szerokiego audytorium.
uniwersalny bank komercyjny, obsługujący podmioty fizyczne i jednostki budżetowe,
walutowe rezerwy, rezerwy dewizowe,
ekon. zasoby walut obcych utrzymywane przez banki komercyjne i bank centralny;
program oddłużeniowy opracowany dla 15 najbardziej zadłużonych krajów rozwijających się, ogłoszony X 1985 na dorocznym spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego przez sekretarza skarbu USA, J.A. Bakera;
Bank Meksyku, Banco de México,
meksykański bank centralny, założony 1925, z siedzibą w Meksyku;
dzieło film., w którym obrazom (warstwie wizualnej) towarzyszy dźwięk (warstwa akustyczna) odtwarzany synchronicznie z nimi, z nośnika stanowiącego przeważnie integralną część kopii filmowej.
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
Polsat, Telewizja Polsat,
prywatna, ogólnopol. komercyjna stacja telewizyjna.
największy holenderski bank komercyjny, dziesiąty co do wielkości bank świata;
Balcerowicz Leszek, ur. 19 I 1947, Szpetal Dolny (ob. dzielnica Włocławka),
ekonomista i polityk; twórca programu zmiany systemowej polskiej gospodarki.

Słownik języka polskiego PWN

komercja
1. «działalność nastawiona jedynie na osiągnięcie zysku; też: produkty takiej działalności»
2. daw. «handel»

• komercyjny, komercjalny • komercyjnie • komercjalność
bank komercyjny «bank zajmujący się udzielaniem kredytów ze środków otrzymanych w formie wkładów»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia