flotowniku

Encyklopedia PWN

flotacja
[ang.],
metoda rozdzielania lub wzbogacania w ośrodku wodnym zdyspergowanym powietrzem (dyspersyjny układ) rozdrobnionych (o ziarnach poniżej 0,5 mm) kopalin użytecznych;
separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
chem., techn. ogólna nazwa procesu rozdzielania mieszanin;
separator
[łac.],
urządzenia do wydzielania z mieszaniny jednego lub więcej składników;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia