cząstkowymi

Encyklopedia PWN

równania zawierające niewiadomą funkcję wielu zmiennych, jej pochodne cząstkowe różnych rzędów i zmienne niezależne;
ciśnienie cząstkowe, ciśnienie parcjalne,
ciśnienie, jakie wywierałby na ścianki naczynia składnik mieszaniny gazów doskonałych, gdyby sam zajmował całą objętość tego naczynia.
log., metodol. definicja, która (w przeciwieństwie do definicji normalnej) nie charakteryzuje w pełni terminu definiowanego, lecz podaje dlań jakiś zakres nadrzędny lub podrzędny.
mat. pochodna funkcji kilku zmiennych liczona względem jednej zmiennej;
w mikroekonomii równowaga rynku, gałęzi, konsumenta i producenta.
Laplace
[laplạs]
Pierre Simon de Wymowa, ur. 25 III 1749, Beaumont-en-Auge (Normandia), zm. 5 III 1827, Paryż,
francuski matematyk, astronom i fizyk; największy uczony końca XVIII i początku XIX w..
punkt
[łac.],
mat. w aksjomatycznym ujęciu geometrii — jedno z pojęć pierwotnych (podobnie jak prosta i płaszczyzna); w matematyce współczesnej p. (lub elementami) są nazywane różnego rodzaju przedmioty badań mat., tworzące rozmaite zbiory (przestrzenie);
wielkości (liczby bezwzględne i względne), które pozwalają wykryć lub potwierdzić prawidłowości zjawisk ludnościowych i obrazują natężenie tych zjawisk.
dział chemii fiz. zajmujący się opisem zmian stężeń reagentów w czasie, spowodowanych przebiegiem reakcji chemicznych;
mat. tempo zmian wartości funkcji;
mat. rodzaj równania funkcyjnego, w którym są ze sobą powiązane wartości szukanej funkcji dla wartości argumentu przesuniętego o z góry ustalone przyrosty; równanie postaci: F(x, f(x), f(x + h1), ... , f(x + hN)) = 0 dla każdego xD, gdzie f jest szukaną funkcją, liczby h1, ... , hN są z góry ustalonymi parametrami, D jest dziedziną równania, natomiast F jest zadaną funkcją określającą związki między zmienną niezależną x i wartościami f(x), f(x + h1), ... , f(x + hN).
Alembert
[alãbẹ:r]
Jean Le Rond d’ Wymowa, ur. 16 XI 1717, Paryż, zm. 29 X 1783, tamże,
francuski filozof, matematyk i fizyk.
Ampère
[ãpẹ:r]
André Marie Wymowa, ur. 22 I 1775, Lyon, zm. 10 VI 1836, Marsylia,
fizyk i matematyk francuski, twórca podstaw elektrodynamiki.
Bojarski Bogdan, ur. 13 VI 1931, Błaszków k. Kalisza, zm. 22 XII 2018, Warszawa,
matematyk;
fiz. ciśnienie mieszaniny gazów jest równe sumie ciśnień cząstkowych p = Σpi; ciśnienia cząstkowe pi spełniają osobno równanie stanu piV = niRT, gdzie V to wspólna objętość, R uniwersalna stała gazowa, T — temperatura, a ni to liczba moli i-tego składnika;
mat. wyrażenie b1· b2 · ... · bn · ... , gdzie b1, b2, ... oznaczają liczby rzeczywiste lub zespolone;
Krzyżański Mirosław, ur. 31 X 1907, Siergieniew (gubernia tulska), zm. 1 XII 1965, Kraków,
matematyk;
Neumann
[nọiman]
Carl Gottfried, ur. 7 V 1832, Królewiec (ob. Kaliningrad), zm. 27 III 1925, Lipsk,
syn Franza Ernsta, matematyk niemiecki;
pojęcie należące współcześnie do języka potocznego, występujące także w dyskursie publicznym oraz w naukach społecznych; w rozumieniu potocznym polityka oznacza: umiejętność sprawowania władzy publicznej; działania rządu; zdolność mobilizowania członków zbiorowości do wspólnego wysiłku na rzecz celów społecznych i zyskiwania ich posłuchu dla decyzji władzy; umiejętność skutecznej realizacji wyznaczonych celów społecznych w podzielonym, zróżnicowanym społeczeństwie.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

cząstkowy «niecałkowity, niezupełny»
• cząstkowo
dopełniacz cząstkowy, partytywny «dopełniacz wskazujący na część całości, np. nakrajać chleba»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia