bezwzględna

Encyklopedia PWN

większość bezwzględna, większość absolutna,
liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów, a zarazem połowie tej najbliższa;
mat. dla liczby rzeczywistej a — nieujemna liczba, oznaczana |a|, równa a dla a ≥ 0 i −a, gdy a < 0;
chronologia bezwzględna, chronologia absolutna,
archeol. oznaczanie czasu zjawiska kulturowego w ramach wieków i dziesiątków lat na podstawie przekazów pisanych, importów (głównie monet) i ceramiki, dla okresów dawniejszych — metodami fizykochemicznymi.
stosowana niekiedy nazwa temp. Kelvina.
zero bezwzględne, zero absolutne,
fiz. punkt zerowy w termodynamicznej skali temperatury (temperatury skale);
różnica algebraiczna między wartością przyjętą jako wzorzec a wartością otrzymaną w wyniku pomiaru (obliczeń).
geochronologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
rachuba czasu i datowanie zjawisk w historii Ziemi (wieku skał, transgresji i regresji morza, ruchów górotwórczych, intruzji magmowych i in.).
grawimetria
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
nauka zajmująca się pomiarami przyspieszenia ziemskiego (tj. natężenia pola siły ciężkości), a także ich wykorzystaniem w technice i naukach przyrodniczych;
właściwość pomiaru, polegająca na tym, że jego wynik ym (tj. wartość zmierzona) jest tylko przybliżeniem wartości prawdziwej yt wielkości mierzonej;
rozkład cząstek opisywanych na gruncie teorii klas., tworzących układ makroskopowy w stanie równowagi termodynamicznej (termodynamiczny stan), będący rozwiązaniem stacjonarnego (niezależnego od czasu) równania Boltzmanna: , gdzie μ — potencjał chem., T — temperatura bezwzględna, kB — stała Boltzmanna, jest energią cząstki (m — masa, U( ) — energia potencjalna);
grawimetr
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiarów przyspieszenia ziemskiego ;
absolut
[łac. absolutus ‘zupełny’, ‘bezwględny’],
w tradycji filozoficznej byt wolny od niedoskonałości, bez przyczyny, od niczego niezależny, istniejący sam z siebie, nie określony ani ograniczony, pojmowany na ogół jako wieczna, jedyna i konieczna podstawa rzeczywistości, od której wszystko inne jest zależne (nous, absolutny duch, absolutna idea, Bóg).
wielkości (liczby bezwzględne i względne), które pozwalają wykryć lub potwierdzić prawidłowości zjawisk ludnościowych i obrazują natężenie tych zjawisk.
prawo wniesienie przez stronę procesową skargi odwoławczej od nieprawomocnego orzeczenia wydanego przez organ procesowy I instancji i obowiązek rozpoznania sprawy przez organ instancyjnie wyższy; jedna z cech środków odwoławczych stosowanych w pol. postępowaniu przed sądem.
Gay-Lussac
[ge lüsạk]
Louis Joseph Wymowa, ur. 6 XII 1778, Saint-Léonard-de-Noblat, zm. 9 V 1850, Paryż,
francuski fizyk i chemik.
gaz
[gr.],
jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych).
kategoria cywilnych praw podmiotowych, zasadniczo obciążających własność.
przywilej średniowieczny zobowiązujący kupców przewożących towary do wystawiania ich na sprzedaż w miastach posiadających ten przywilej;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
bezwzględna większość «przy głosowaniu: więcej niż połowa głosów»
temperatura bezwzględna «temperatura mierzona w skali Kelvina»
wysokość bezwzględna «odległość pionowa między danym punktem na powierzchni Ziemi a poziomem odniesienia»
bezwzględny
1. «surowy, okrutny»
2. «świadczący o surowości, okrucieństwie»
3. «niedopuszczający wyjątków, odchyleń»
4. «niczym nieuwarunkowany»

• bezwzględnie • bezwzględność
zero bezwzględne, absolutne fiz. «teoretycznie najniższa możliwa temperatura, punkt zerowy na bezwzględnej skali temperatur Kelvina»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia