System waluty złotej

Encyklopedia PWN

ekon. system opierający się na 3 zasadach: rząd każdego kraju ustala parytet złota, utrzymuje wymienialność waluty krajowej na złoto, zachowuje ścisły związek między emisją pieniądza papierowego a posiadanymi rezerwami złota;
parytet waluty, parytet bezpośredni,
w systemie kursów walutowych stałych stosunek wymiany wewnętrznej waluty do innych nośników wartości, np. złota czy innych walut;
ekon. instytucjonalne warunki ustalania kursu walutowego.
ekon. w systemie waluty złotej dopuszczalne odchylenia kursów walut obcych od parytetu złota.
potoczne określenie porozumienia zawartego na jesieni 1933 między Belgią, Francją, Holandią, Polską i Włochami, mającego na celu utrzymywanie systemu waluty złotej, obronę parytetu swoich walut w stosunku do złota i zapewnienie swobody międzynarodowego przepływów kapitału;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia