Okres klasyczny

Encyklopedia PWN

stres
[ang.],
zool. stan organizmu spowodowany działaniem czynników środowiskowych różnego pochodzenia (tzw. stresorów), przeważnie szkodliwych lub w znacznym stopniu naruszających homeostazę wewnątrzustrojową, jak urazy, infekcje, operacje chirurgiczne, niska lub wysoka temperatura otoczenia, różne choroby, u człowieka także bodźce psychiczne.
trzeci okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 440 do ok. 408 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
symfonia
[gr.],
muz. cykliczna forma orkiestrowa, zazwyczaj 4-częściowa, zbudowana zgodnie z zasadami cyklu sonatowego (sonata);
Synojkia
[gr. synoikía < sýn ‘wespół’, oíkos ‘dom’, ‘zamieszkanie’],
niekiedy zw. metojkia,
święto ateńskie upamiętniające zjednoczenie mniejszych ośrodków attyckich (synojkizm) w jedną polis Ateńczyków, dokonane w mitycznych czasach przez Tezeusza;
talassokracja
[gr. thálassa ‘morze’, kratéin ‘władać’],
panowanie na morzu, władztwo morskie;
chiński kierunek filozoficzny i religijny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia