Kauczuki syntetyczne

Encyklopedia PWN

tworzywa sztuczne otrzymywane przez polimeryzację, głównie styrenu, butadienu lub izoprenu;
kauczuki syntetyczne będące polimerami buta-1,3-dienu;
kauczuki syntetyczne, produkty polimeryzacji lub kopolimeryzacji fluoropochodnych;
kauczuk
[fr. < indiań. cahuchu ‘łzy drzewa’],
naturalne lub syntetyczne tworzywo odznaczające się dużą elastycznością (elastomery).
kauczuk syntetyczny będący kopolimerem izobutenu z niewielką ilością izoprenu;
kauczuk syntetyczny, kopolimer butadienu z akrylonitrylem;
kauczuk syntetyczny będący kopolimerem butadienu ze styrenem;
kauczuk chloroprenowy, polichloropren,
rodzaj kauczuku syntetycznego, homopolimer chloroprenu lub jego kopolimer z izoprenem (H2C=C(CH3)–CH=CH2);
substancja niemetaliczna zdolna do trwałego łączenia powierzchni ciał stałych w wyniku występowania sił wzajemnego oddziaływania między k. a powierzchnią klejoną (adhezja) oraz sił spójności w spoinie klejowej (kohezja);
gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
polimery
[gr. polymerēs ‘wieloczęściowy’],
związki złożone z makrocząsteczek organicznych lub (rzadziej) nieorganicznych;
Carothers
[kərụđərz]
Wallace Hume, ur. 27 IV 1896, Burlington (stan Iowa), zm. 29 IV 1937, Filadelfia,
chemik amerykański;
cyklokauczuk, kauczuk cyklizowany,
termoplast. produkt reakcji cyklizacji kauczuku (naturalnego lub syntetycznego);
elastomery
[łac. elasticus ‘sprężysty’, gr. méros ‘część’],
grupa naturalnych i syntetycznych tworzyw org. odznaczających się po poddaniu wulkanizacji (usieciowaniu) dużą odkształcalnością w temperaturze pokojowej (5–12-krotne wydłużenie przy zerwaniu) przy małych wartościach modułu sprężystości (ok. 106 N/m2) i zwykle bardzo szybkim, prawie całkowitym, powrotem do wymiarów pierwotnych po ustaniu działania siły rozciągającej.
materiał uzyskiwany z polimerów zwanych elastomerami, tj. mających zdolność do dużych, odwracalnych odkształceń, sięgających zwykle kilkuset, a nawet 1000%;
pol. nazwa handl. syntetycznych kauczuków i lateksów styrenowych i butadienowych oraz żywic butadienowo-styrenowych;
Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan, ur. 30 XII 1888, Kraków, zm. 22 VIII 1974, tamże,
polski inżynier chemik, działacz gospodarczy, mąż stanu.
wielkie chińskie przedsiębiorstwo paliwowo-chemiczne;
silikony
[ang. < łac.],
polimery silikonowe,
syntetyczne materiały polimerowe, których gł. składnikiem są polisiloksany, tj. związki wielkocząsteczkowe o szkielecie siloksanowym zbudowanym, podobnie jak w krzemianach nieorg. (krzemiany), na przemian z atomów tlenu i krzemu –O–Si–O–Si–O–;
Sinopec, China Petroleum and Chemical Corporation,
chiński koncern paliwowo-chemiczny, jedno z najważniejszych i największych przedsiębiorstw w kraju i na świecie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia