odpływ
 
Encyklopedia PWN
odpływ,
hydrol. ilość wody odpływająca z określonego obszaru (zlewni, dorzecza, zlewiska), mierzona w przekroju koryta rzeki w określonym czasie, np. dniu, miesiącu, roku;
jednostką odpływu jest m3 lub km3; odpływ jednostkowy — ilość wody odpływająca z jednostki powierzchni zlewni w ciągu 1 s; wyraża się on w l/(s · km2); jest to tzw. względna miara odpływu; warstwa odpływu — warstwa wody odpływająca ze zlewni w określonym czasie, wyrażona w mm; współczynnik odpływu — iloraz warstwy odpływu i wysokości opadu atmosferycznego, wyrażony w procentach.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia