film dokumentalny
 
Encyklopedia PWN
film dokumentalny,
w potocznym ujęciu rodzaj przekazu filmowego lub telewizyjnego polegający na pokazywaniu rzeczywistości niepreparowanej ze względu na potrzeby kamery.
Film dokumentalny musi spełniać określone warunki, z których najważniejsze to: 1) szczególny rodzaj więzi z rzeczywistością: film dotyczy osób i wydarzeń rzeczywistych, które albo są pokazywane wprost, albo relacjonowane przez autentycznych świadków z wykorzystaniem autentycznych zapisów (filmów, fotografii); 2) metoda realizacji: uważa się, że dokumentaliście nie wolno planować ani reżyserować wydarzeń; w praktyce często rekonstruuje się rutynowe czynności osób filmowanych, przeprowadza wywiady i stymuluje rzeczywistość w celu ujawnienia prawdy ludzkich zachowań; 3) struktura, nadająca filmowi spójność myślową i formę relacji z rzeczywistości.
Za pierwszy film dokumentalny przyjęło się uważać Nanuka Eskimosa R. Flaherty’ego z 1922, choć już przedtem realizowano filmy mające wszystkie wyróżniki filmu dokumentalnego. W rozwoju filmu dokumentalnego można wyróżnić 3 podstawowe tendencje: informacyjną, obserwacyjną i estetyzującą. W ich ramach istnieje wiele gatunków, np. kronika, esej, portret, film edukacyjny, podróżniczy, „śledczy” itd. Najwcześniej przekazu dokumentalnego zaczęto używać w celach informacyjnych (np. reportaże ze sprawy Dreyfusa, kroniki filmowe), przy czym od samego początku funkcja ta przenikała się z funkcją perswazyjną, propagandową i edukacyjną. W latach 30. ten rodzaj przekazu spopularyzował J. Grierson, organizator nurtu angielskiego kina dokumentalnego (Połów śledzi na Morzu Północnym Griersona, Pieśń Cejlonu B. Wrighta, Nocna poczta H. Watta i Wrighta). Wedle Griersona film dokumentalny jest przede wszystkim formą edukacji służącej polepszeniu funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. W tym nurcie filmu dokumentalnego mieszczą się filmy propagandowe (Upadek dynastii Romanowów E. Shuba — pierwszy montowany z materiałów archiwalnych, Triumf woli L. Riefenstahl, Ziemia hiszpańska J. Ivensa), filmy edukacyjne i wiele filmów o problemach współczesnych społeczeństw. Jego wyróżnikiem jest podporządkowanie obrazu ścieżce werbalnej, podawanej bądź w formie napisów (Szósta część świata Dz. Wiertowa), bądź komentarza pozakadrowego, bądź też ułożonych w jednolity wywód wypowiedzi do kamery.
W tendencji obserwacyjnej kładzie się nacisk na bezstronną rejestrację rzeczywistości. W tego rodzaju filmach obowiązują szczególnie rygorystyczne normy, ograniczające do niezbędnego minimum zakres dozwolonych dokumentaliście środków wyrazu. Można ich było w pełni przestrzegać po 1960, kiedy to na skutek rozwoju technologii filmowej możliwa stała się dyskretna rejestracja obrazu i dźwięku w warunkach pozastudyjnych. Wcześniej najwybitniejszym przedstawicielem tendencji obserwacyjnej był Flaherty (Moana, Człowiek z Aran, Opowieść z Luizjany), któremu jednak zarzucano nadmierne aranżowanie filmowej rzeczywistości. Po 1960 tendencja obserwacyjna znalazła najpełniejszy wyraz w amerykańskim kinie bezpośrednim (Wybory wstępne R. Drew, R. Leacocka, A. Mayslesa, D.A. Pennebakera), filmach F. Wisemana (Titicut Follies, Szkoła średnia), a także w kinie antropologicznym (Szaleni mistrzowie J. Roucha, Martwe ptaki R. Gardnera). Jej twórczym kontynuatorem był K. Kieślowski (Pierwsza miłość, Życiorys).
Trzecią tendencją w filmie dokumentalnym jest tendencja estetyzująca. Filmy estetyzujące należą do kina artystycznego — mogą więc wywoływać przeżycie estetyczne albo reinterpretować doświadczenie ludzkie dzięki oryginalnej formie filmowej. Do najwcześniejszych utworów należą tzw. symfonie miejskie (Człowiek z kamerą Dz. Wiertowa, Berlin — symfonia wielkiego miasta W. Ruttmana) oraz impresje dokumentalne (Deszcz i Most J. Ivensa); do tego nurtu można też zaliczyć filmy mające formę osobistego eseju (List z Syberii Ch. Markera, Fata morgana W. Herzoga), akcentujące poetycki aspekt pokazywanej rzeczywistości (Muzykanci M. Karabasza), używające środków znamiennych do daleko posuniętej kreacji filmowej (Wanda Gościmińska — włókniarka W. Wiszniewskiego, Cienka, niebieska linia E. Morrisa), a także filmy poświęcone refleksji nad naturą dokumentalnego filmowania (Kronika jednego lata J. Roucha i E. Morina, Żeby nie bolało M. Łozińskiego). Wyróżnikiem tego rodzaju film dokumentalny jest interesujący kształt formalny, uwydatnienie ruchu, rytmu, urody plastycznej, wykorzystywanie szerokiej palety środków wyrazu filmowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia