Biblia
 
Biblia — kalendarium
 
X–VI w. p.n.e.
początki ksiąg: Psalmów i Przysłów, następnie przekazy pisane w Pięcioksięgu
VII w. p.n.e.
zrąb ksiąg historycznych: Jozuego, Sędziów, Samuela, 1 i 2 Królewska, początki kolekcji wypowiedzi prorockich (np. 1. część Izajasza)
VI w. p.n.e.
księgi: Jeremiasza, Ezechiela, 2. część Izajasza
V w. p.n.e.
redakcja Pięcioksięgu i ksiąg prorockich, księgi: Przysłów i Hioba
IV–III w. p.n.e.
księgi: Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Joela, Malachiasza, Barucha, Tobiasza, koniec redakcji Psalmów
II w. p.n.e.
księgi: Daniela, Judyty, Estery, Syracha, 2 Machabejska
I w. p.n.e.
księgi: 1 Machabejska, Mądrości
51–57 r. n.e.
listy: do Tesaloniczan, do Koryntian, do Filipian, do Galatów, do Rzymian
po 60 r.
listy: do Kolosan, do Filemona, do Efezjan(?)
przed 70 r.
Ewangelia wg św. Marka, List do Hebrajczyków
po 70 r.
Ewangelie wg św. Łukasza i Marka, Dzieje Apostolskie, listy pasterskie, listy powszechne (do 100 r.)
po 90 r.
Apokalipsa św. Jana, Ewangelia wg św. Jana
1. poł. II w.
2 list Piotra
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia