syntetycznych

Encyklopedia PWN

biol. koncepcja ewolucji świata ożywionego (termin „ewolucjonizm syntetyczny” jest często zastępowany terminem „neodarwinizm”), ewolucjonizm.
ciekłe substancje wielkocząsteczkowe (polimery o stosunkowo małej masie cząsteczkowej);
mieszanina ciekłych węglowodorów;
tworzywa sztuczne otrzymywane przez polimeryzację, głównie styrenu, butadienu lub izoprenu;
techn. uzyskiwane sztucznie substancje o właściwościach chemicznych i fizycznych odpowiadających występującym w przyrodzie minerałom;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia