procesie cywilnym

Encyklopedia PWN

postępowanie rozpoznawcze w sprawach cywilnych, toczące się najczęściej z inicjatywy strony (powoda), w jej interesie, przed sądem, który rozpoznaje i rozstrzyga sporną sprawę.
sposób usuwania z życia polit. lub fiz. likwidacji przeciwników władzy PPR (od 1948 PZPR), także forma pacyfikacji społeczeństwa.
postępowanie karne, w którym sąd rozpoznaje również wniesione przez pokrzywdzonego powództwo cywilne o roszczenia majątkowe.
najczęściej występujący rodzaj procesu cywilnego, w którym sąd rozstrzyga o konkretnym uprawnieniu i zmierza do jego ochrony.
rodzaj procesu cywilnego, którego celem jest przywrócenie posiadania naruszonego samowolnie przez inną osobę.
pokrzywdzony dochodzący w procesie karnym roszczeń majątkowych wynikających z przestępstwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia