liczba masowa

Encyklopedia PWN

einstein, Es, einsteinium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 99;
hiperjądra, hiperfragmenty,
fiz. specyficzne jądra atomowe, w których oprócz nukleonów występuje przynajmniej jeden hiperon Λ (hiperony);
izobary
[gr.],
nuklidy o tej samej liczbie masowej (A) i różnych liczbach atomowych (Z), tj. o tej samej liczbie nukleonów i różnych liczbach protonów;
izotony
[gr.],
nuklidy o tej samej liczbie neutronów N i różnych liczbach masowych A (różnej liczbie nukleonów);
izotopy
[gr. ísos ‘równy’, tópos ‘miejsce’],
nuklidy o tej samej liczbie atomowej Z i różnych liczbach masowych A (tj. o tej samej liczbie protonów i różnych liczbach neutronów);
kaliforn, Cf, californium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 98;
kiur, Cm, curium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 96;
niedostatek środków żywnościowych, wynikający z ich braku lub niemożności dysponowania nimi w ilości niezbędnej do zaspokojenia uczucia głodu, powodujący wzrost liczby zgonów, a w skrajnej formie prowadzący do wyniszczenia znacznej części populacji.
proces łączenia gruntów chłopskich w gospodarstwa będące własnością grupową (spółdzielczą).
Lwów, L'wiw, L'viv,
największe miasto w zachodniej części Ukrainy, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego;
demogr. określenie koncepcji, a także ideologii i ruchów społecznych nawiązujących do teorii ludnościowej, sformułowanej 1798 (w poprawionej wersji 1803) przez Th.R. Malthusa;
mendelew, Md, mendelevium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 101;
neptun, Np, neptunium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 93;
stosunek zależności, w którym jednostka stanowi własność innego człowieka lub instytucji (świątyni, państwa); źródła niewolników: jeńcy i brańcy, sprzedaż i samosprzedaż, niewola za długi, potomstwo niewolników.
nobel, No, nobelium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 102;
organizacja społeczna, która powstaje i działa najczęściej na podstawie programu, stanowiącego ideowo-polityczny wyraz aspiracji i interesów grupowych reprezentowanych przez nią odłamów społeczeństwa, zmierzająca do realizacji tego programu w państwie przez zdobycie władzy państwowej, jej zdominowanie lub zdobycie istotnego w niej udziału oraz przez jej sprawowanie lub kontrolę i wywieranie wpływu na ważne politycznie decyzje władz publicznych podejmowane w państwie.
pluton, Pu, plutonium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 94;
polon, Po, polonium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 84;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia