intensywne

Encyklopedia PWN

inwestycje, których realizacja łączy się z wprowadzaniem nowych technologii.
sposób gospodarowania charakteryzujący się wysokim poziomem zaangażowania pracy i materialnych środków produkcji na jednostkę powierzchni gruntu;
szpitalna opieka med. nad osobą będącą w stanie zagrożenia życia, polegająca na ciągłej obserwacji pacjenta i monitorowaniu jego funkcji życiowych oraz, w razie potrzeby, wspomaganiu tych funkcji, przede wszystkim oddychania i krążenia krwi.
med. śledzenie podstawowych czynności życiowych (zwłaszcza krążenia krwi i oddychania) w warunkach zagrożenia życia w celu jak najszybszego wykrycia ich nieprawidłowości, aby im przeciwdziałać i zwiększyć szanse przeżycia.
okresowe zmiany rozkładu temperatury wód powierzchniowych oceanu i układów ciśnienia atmosferycznego, występujące w obszarze równikowym Oceanu Spokojnego, oraz związane z nimi anomalne zjawiska pogodowe.
archaik
[gr. archaikós ‘staroświecki’, archaíos ‘starożytny’],
era archaiczna, eon archaiczny, azoik, archeozoik,
geol. pierwsza wielka jednostka czasu (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi; trwał od ok. 4 mld do 2,5 mld lat temu; także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały.
trzeci okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 440 do ok. 408 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
psychol. zdolność do wytwarzania czegoś, co jest nowe i zarazem wartościowe, np. ładne, trafne, prawdziwe lub użyteczne;
med., psychol. człowiek w pierwszym okresie postnatalnego rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili urodzenia do zakończenia procesu wzrastania;
energetyka
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii;
dział fizyki, którego przedmiotem jest budowa atomowa i właściwości fiz. ciał stałych (krystalicznych i bezpostaciowych), a także zjawiska i procesy zachodzące w ich wnętrzu i na powierzchni pod wpływem różnych czynników zewnętrznych.
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
geol. drugi okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 203 do ok. 135 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
ruchy tektoniczne, będące w szerokim ujęciu fazami orogenezy alpejskiej, które występowały w triasie i jurze;
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
ptaki, Aves,
gromada stałocieplnych kręgowców z grupy owodniowców;
Szlezwik-Holsztyn, Schleswig-Holstein Wymowa,
kraj związkowy w północnej części Niemiec, nad M. Północnym i M. Bałtyckim, graniczy z Danią;

Słownik języka polskiego PWN

intensywny
1. «mający duże natężenie»
2. «charakteryzujący się dynamiką, wzmożoną aktywnością»

• intensywnie • intensywność
intensywna gospodarka rolna «gospodarka rolna charakteryzująca się dużym nakładem pracy i środków przypadających na jednostkę powierzchni gruntu»
intensywna terapia «postępowanie lecznicze w stanach zagrożenia życia, prowadzone w szpitalach na specjalnych oddziałach; też: taki oddział w szpitalu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia