zamknięte

Encyklopedia PWN

zespół rockowy, wokalno-instrumentalny, zał. 1979 w Warszawie przez wokalistę K. Jaryczewskiego, gitarzystę W. Łuczaja-Pogorzelskiego, autorów piosenek, oraz perkusistę J. Szlagowskiego i gitarzystę basowego P. Mścisławskiego;
Wszechświat o zakrzywionej przestrzeni;
łow. ogrodzony teren, na którym są przetrzymywane zwierzęta gatunków występujących na swobodzie;
kanał, kanał wodny,
sztuczny ciek wodny wykonany w wykopie, przekopie lub nasypie z odpowiednio umocnionymi brzegami;
krążenia układ, naczyniowy układ,
anat. układ wewnętrzny transportu płynów ustrojowych zwierząt i człowieka.
fiz. jedna z wielkości charakteryzujących pole fiz.:
ekon. zbywalny papier wartościowy na okaziciela emitowany przez fundusze inwestycyjne zamknięte i mieszane;
ekon. instytucja finansowa, mająca osobowość prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie publicznie zebranych środków pieniężnych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.
Lavoisier
[lawuazjẹ]
Antoine Laurent de Wymowa, ur. 26 VIII 1743, Paryż, zm. 8 V 1794, tamże,
francuski chemik, przyrodnik, rolnik i działacz gospodarczy.
bud. otwór w ścianie, zwykle wraz z zamknięciem, umożliwiający dostęp światła i wentylację pomieszczenia;
comitium
[łac.],
miejsce przeznaczone na zgromadzenia komicjów kurialnych, potem gł. zgromadzeń ludu;
hortus conclusus
[łac., ‘ogród zamknięty’],
ikon. wyobrażenie alegoryczne ogrodu (słowne lub obrazowe) odnoszące się do Marii Panny i Niepokalanego Poczęcia;
katenany
[łac. catena ‘łańcuch’],
wiązki chem. o cząsteczkach zbudowanych z 2 lub większej liczby pierścieni połączonych w sposób mech. („zamknięte na sobie”) — jak ogniwa łańcucha, bez wytwarzania wiązań chem. pomiędzy nimi;
mat. teoria opisująca rozkłady rozmaitości różniczkowych na prostsze fragmenty.
pułapka magnetyczna, butelka magnetyczna,
fiz. urządzenie do utrzymywania plazmy w ograniczonym obszarze za pomocą odpowiednio ukształtowanego pola magnet.;
jedno z podstawowych pojęć socjologii. Grupa społeczna jest zbiorowością ludzi zespolonych więzią społeczną, przejawiającą się w poczuciu łączności, przynależności grupowej i działaniu na rzecz realizacji wspólnych celów.
implant
[łac.],
wszczep,
element strukturalny wykonany z materiału tkankowego (auto-, homo-, heterogenicznego) lub biomateriału (metal, ceramika, tworzywo węglowe, tworzywo sztuczne) umieszczony w organizmie w celu uzupełnienia lub zastąpienia tkanek narządu (albo jego części) lub spełniania (wspomagania) ich funkcji, także urządzenie zastępcze umieszczane wewnątrz ciała (np. serce sztuczne, defibrylator, rozrusznik serca, układ hydrauliczny z zastawką do drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego w wodogłowiu).
urządzenie, w którym woda w wyniku ogrzewania zmienia stan skupienia i staje się parą nasyconą lub przegrzaną o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego; para jest użytkowana na zewnątrz kotła;
Komisja Archeologiczna Wileńska, właśc. Tymczasowa Komisja Archeologiczna Wileńska,
instytucja kult.-nauk. zał. 1855 (działała od 1856) w Wilnie przez E. Tyszkiewicza (prezes);

Słownik języka polskiego PWN

lecznictwo zamknięte «leczenie chorych w szpitalach i sanatoriach»
złamanie zamknięte «złamanie kości nie powodujące uszkodzenia skóry»
zamknięty
1. «ograniczony w przestrzeni lub osłonięty ze wszystkich stron»
2. «taki, do którego nie ma dostępu lub który się izoluje»
3. «nieujawniający swoich myśli i uczuć»
4. «niezmieniający swoich poglądów»
5. «taki, w którym mogą wziąć udział tylko osoby lub instytucje zaproszone»
zamknąćzamykać
1. «ustawić okna, drzwi, pokrywy itp. w takim położeniu, żeby zasłaniały jakiś otwór lub uniemożliwiały dostęp do wnętrza czegoś; też: uruchomić mechanizm, który je blokuje»
2. «zagrodzić coś, uniemożliwiając dostęp do czegoś lub wydostanie się skądś»
3. «schować coś w pomieszczeniu, schowku lub pojemniku opatrzonym zamkiem»
4. «pozbawić kogoś możliwości wyjścia z jakiegoś pomieszczenia»
5. «aresztować kogoś»
6. «złożyć coś rozłożonego lub rozpostartego»
7. «zawiesić lub zlikwidować działalność jakiegoś zakładu lub instytucji»
8. «doprowadzić coś do końca»
9. «znaleźć się na końcu czegoś»
10. pot. «wyłączyć jakieś urządzenia»
11. «zawrzeć w czymś jakąś treść»
zamknięcie
1. «urządzenie do zamykania czegoś»
2. «miejsce lub pomieszczenie zamknięte»
gruźlica zamknięta «stadium gruźlicy zaleczonej»
linia zamknięta «linia wychodząca z pewnego punktu i kończąca się w tym samym punkcie»
sylaba zamknięta «sylaba kończąca się spółgłoską»
zakład zamknięty «karna, wychowawcza lub lecznicza instytucja lub jej część ograniczająca wolność osób w niej przebywających»
zamknąć kasę «zsumować dochody i wydatki w odpowiedniej księdze»
zamknąć księgi rachunkowe, konto itp. «podsumować dochody i wydatki z końcem okresu rozliczeniowego»
zamknąć obwód prądu, obwód elektryczny «połączyć elementy obwodu tak, by popłynął przez nie prąd elektryczny»
zamknąć ruch pieszy, kołowy «zakazać przechodzenia lub przejazdu przez daną drogę lub obszar»
zamknąć sięzamykać się
1. «zamknąć drzwi pomieszczenia, w którym się przebywa»
2. «o oknach, drzwiach i przedmiotach mających zamki: zostać zamkniętym lub zatrzasnąć się»
3. «o czymś rozłożonym lub rozpostartym: zostać złożonym lub złożyć się»
4. «żyć w odosobnieniu»
5. «nie mówić o swoich uczuciach i myślach»
6. «zakończyć się»
7. pot. «przestać mówić»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia