Narodziny życia. Scenariusze nieklasyczne. Teoria gorących źródeł podmorskich
 
Narodziny życia. Scenariusze nieklasyczne. Teoria gorących źródeł podmorskich
(John B. Corliss)
Jej główna idea głosi, że gorące źródła podmorskie były tym miejscem, w którym zachodził cykl procesów prowadzących do powstania życia na Ziemi, za czym przemawiają, obok eksperymentów laboratoryjnych, także badania skał prekambryjskich oraz badania współczesnych podmorskich systemów hydrotermalnych.
 
Mikroorganizmy wykryte w tego typu źródłach na dnie Pacyfiku na gruncie tej teorii można potraktować jako „żywe skamieniałości”. W każdym razie, w poddanych badaniom współczesnych źródłach podmorskich udało się stwierdzić występowanie wszystkich substancji wyjściowych niezbędnych do abiotycznej syntezy biomolekuł. Systemy takie charakteryzuje silny strumień energii cieplnej, silnie redukujące warunki, obfitość katalizatorów mineralnych, znaczne stężenie odpowiednich substratów oraz nieprzerwany prąd konwekcyjny, który unosi produkty reakcji do góry. Słowem, istnieją wszelkie podstawy do wysunięcia hipotezy, że w systemach hydrotermalnych pierwotnego oceanu przebiegała cała sekwencja zdarzeń prowadzących od prostych gazów, przez tworzenie biomolekuł i prostych struktur metabolicznych aż do pierwszych układów żywych.
 
Schematycznie sekwencja ta przedstawiona została na rysunku.
 
Początkowo, w wysokiej temperaturze, z prostych gazów tworzyły się aminokwasy. W następnym stadium — w niższych temperaturch — przy udziale katalizatorów mineralnych tworzyły się biopolimery. W strefie chłodniejszej, blisko powierzchni morza, w sprzyjających warunkach pH tworzyły się protoorganizmy o charakterze chemoautotrofów.
 
Od większości koncepcji klasycznych teoria ta różni się nie tylko tym, że zakłada działanie silnych gradientów temperatury i stężeń, ale także tym, że cały proces prowadzący od prostych gazów do protokomórek traktuje ona jako niemalże momentalny.
Włodzimierz Ługowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia