• achimenes, Achimenes,
  rodzaj z rodziny ostrojowatych (Gesneriaceae)
 • med. dziedzicznie uwarunkowane zaburzenie rozwoju szkieletu;
 • achromatopsja
  [gr. achrṓmatos ‘bezbarwny’, ópsis ‘widzenie’],
  med. całkowite niewidzenie barw;
 • achylia
  [gr.],
  med. → bezsoczność.
 • czasopismo naukowe (kwartalnik), wydawane od 1953 (pierwszy numer ukazał się 1954) w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne oraz Komitet Biochemii i Biofizyki PAN (1953–61 przez Komitet Biochemiczny PAN, 1962–93 przez Komitet Biochemii i Biofizyki PAN);
 • czasopismo nauk. (półrocznik) Pol. Tow. Bot., wyd. od 1965 w Warszawie, od 1997 — w Łodzi;
 • czasopismo nauk. (kwartalnik) Inst. Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; od 1993 również organ Pol. Tow. Badań Układu Nerwowego;
 • biochem. → adrenokortykotropina.
 • acydofile
  [łac. acidus ‘kwaśny’, gr. philéō ‘lubię’],
  acidofile,
  organizmy preferujące środowiska o odczynie kwaśnym, odnajdujące tam optymalne warunki rozwoju;
 • acydofity
  [łac.-gr.],
  rośliny żyjące tylko w środowisku kwaśnym, zaliczane do acydofili;
 • acydofoby
  [łac.-gr.],
  rośliny unikające siedlisk kwaśnych, jednocześnie wapieniolubne (zw. kalcyfitami, zaliczane do kalcyfili).
 • acydoza
  [łac.],
  med. → kwasica.
 • farm. lek przeciwwirusowy;
 • acyloglicerole, glicerydy,
  estry gliceryny, czyli związki chemiczne, w których 1, 2 lub wszystkie 3 grupy hydroksylowe (–OH) w cząsteczce gliceryny zostały zestryfikowane (estry) kwasem (lub kwasami) nieorg. lub organicznym;
 • acylotransferazy, transacylazy,
  enzymy z klasy transferaz, przenoszące grupy acylowe z acetylokoenzymu A lub innych acylokoenzymów A na różne związki organiczne;
 • adaktylia
  [gr. a- ‘nie’, dáktylos ‘palec’],
  med. zaburzenie rozwojowe; rodzaj malformacji; wrodzony brak palców.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia