• żyroskopowa platforma stabilizowana, giroskopowa platforma stabilizowana,
  lotn. lotn. przyrząd pokładowy do dokładnego pomiaru odchyleń od pionu i kursu statku powietrznego;
 • żyroskopowy pion, pion giroskopowy,
  lotn. przyrząd pokładowy do określania położenia statku powietrznego (np. samolotu) względem horyzontu lub pionu.
 • Żytkow Jan Mikołaj, ur. 1944, zm. 16 I 2001,
  fizyk teoretyk i logik;
 • chem. dawna, potoczna nazwa rtęci.
 • żywica jonowymienna, żywica jonitowa, jonit organiczny,
  org. → wymieniacz jonowy.
 • żywica sosnowa, balsam sosnowy,
  żywica uzyskiwana z sosny zwyczajnej (żywicowanie);
 • polimery i kopolimery kwasów: akrylowego CH2=CH–COOH i metakrylowego CH2=C(CH3)–COOH oraz ich pochodnych (estrów, a także nitryli i amidów);
 • żywice syntetyczne należące do poliestrów;
 • utwardzalne żywice syntetyczne o cząsteczkach zawierających 2 lub więcej grup epoksydowych (oksiranowych, oksacyklopropanowych);
 • żywice syntetyczne otrzymywane przez polikondensację fenolu i jego homologów (krezole, ksylenole) z wodnymi roztworami formaldehydu (formaliną).
 • żywice syntetyczne otrzymywane w wyniku polikondensacji furfuralu z fenolem (żywice furfuralowo-fenolowe) lub ketonami (zwłaszcza acetonem), polikondensacji alkoholu furfurylowego lub też jego polikondensacji z formaldehydem, mocznikiem i in. związkami;
 • rodzaj → żywic furanowych.
 • żywice kumaronowe, żywice kumaronowo-indenowe,
  żywice syntetyczne otrzymywane przez termiczną i kationową kopolimeryzację cyklicznych związków: kumaronu (benzofuranu) i indenu, wyodrębnianych ze smoły węglowej;
 • związki wielkocząsteczkowe będące błonotwórczymi składnikami (błonotwórcza substancja) wyrobów lakierowych; są to stałe lub ciekłe substancje org. rozpuszczalne w rozpuszczalnikach org.; jako ż.l. są stosowane żywice naturalne (m.in. mastyks, damara, kalafonia) i — na dużo większą skalę — żywice syntetyczne, wśród których
 • rodzaj aminoplastów, polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji melaminy z formaldehydem lub innymi aldehydami;
 • polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji mocznika z formaldehydem;
 • mieszaniny substancji organicznych, produkty procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia