• związki koordynacyjne, związki kompleksowe, kompleksy,
  złożone cząsteczki lub jony (kationy, aniony), w których atom (lub jon) zw. atomem (jonem) centralnym jest połączony za pomocą wiązania koordynacyjnego z ligandami — jonami lub cząsteczkami obojętnymi.
 • związki org. o cząsteczkach pierścieniowych (cyklicznych) zbudowanych z atomów tlenu wzajemnie połączonych za pomocą grup org., najczęściej grup –CH2CH2–;
 • chem. → związki alifatyczne.
 • związki org. o budowie cyklicznej, których cząsteczki zawierają od 12 atomów (pierścień makrocykliczny);
 • związki org. o cząsteczkach, w których występuje co najmniej jedno bezpośrednie wiązanie C–M, tj. wiązanie między atomami węgla (C) i metalu (M), z wyjątkiem węglików, cyjanków oraz karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
 • związki międzyfluorowcowe, związki międzyhalogenowe,
  dwuskładnikowe związki fluorowców określone ogólnym wzorem XYn, gdzie n = 1, 3, 5, 7, a X, Y — atomy fluorowców;
 • związki org., w których cząsteczkach występują, zarówno między atomami węgla, jak i atomami węgla oraz atomami innych pierwiastków, tylko wiązania pojedyncze
 • związki org., w których cząsteczkach między atomami węgla lub atomami węgla i atomami innych pierwiastków występują wiązania wielokrotne
 • związki chemiczne wszystkich prócz węgla pierwiastków chemicznych oraz te związki węgla, jak: tlenki węgla, kwas węglowy i jego sole (węglany), węgliki, kwas cyjanowodorowy i jego sole (cyjanki), które nie są węglowodorami lub ich pochodnymi (tradycyjnie zaliczanymi do związków organicznych).
 • chem. → bertolidy.
 • związki nitrowe, nitrozwiązki,
  związki org. o cząsteczkach, które zawierają grupę nitrową –NO2;
 • związki nitrozowe, nitrozozwiązki,
  związki org., których cząsteczki zawierają grupę nitrozową –NO;
 • związki chemiczne pierwiastka węgla, z wyłączeniem tlenków i siarczków węgla, kwasu węglowego i jego nieorganicznych pochodnych (węglany i wodorowęglany metali i amonu oraz chlorki, niepodstawione amidy i imidy kwasu węglowego), węglików metali, cyjanowodoru, cyjanamidu i kwasu cyjanowego oraz ich soli nieorganicznych, karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
 • związki policykliczne, związki wielopierścieniowe,
  związki org., których cząsteczki są zbudowane z wielu pierścieni; → związki cykliczne.
 • związki metaloorganiczne, w których cząsteczkach atom metalu przejściowego znajduje się między 2 równolegle ułożonymi pierścieniami — tzw. struktura typu „sandwicz”, najczęściej pierścieniami cyklopentadienylowymi; metaloceny.
 • chem. → daltonidy.
 • wiązki org. o wzorze ogólnym [R1R2R3S+]X, w których naładowany dodatnio atom siarki jest połączony z 3 grupami alkilowymi lub arylowymi oraz z nieorg. lub org. anionem (w tym także anionem hydroksylowym).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia