• utworzone zazwyczaj przypadkowo połączenie elektr. między co najmniej 2 punktami obwodu elektr. o różnych potencjałach lub między punktem obwodu a ziemią (gruntem), stanowiące drogę o bardzo małym oporze elektr. w stosunku do oporu całości obwodu elektr.;
 • Zweig George, ur. 20 V 1937, Moskwa,
  fizyk i neurobiolog amerykański;
 • zwężka pomiarowa, dysza pomiarowa,
  odpowiednio ukształtowany element konstrukcyjny wbudowany w przewód (np. rurociąg), który jest całkowicie zapełniony przepływającym płynem, powodujący wytworzenie różnicy ciśnień statycznych przed i za zwężką;
 • substancja jednorodna zbudowana z identycznych cząsteczek, w skład których wchodzą połączone w określony sposób atomy 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, zwykle w ściśle określonych proporcjach, mająca odmienne właściwości od właściwości tworzących ją składników.
 • organizacja działająca 1933–39, skupiająca gł. chemików z wykształceniem uniwersyteckim;
 • stowarzyszenie skupiające inżynierów chemików, działające 1930–39;
 • organizacja działająca 1919–39 na rzecz budowy i rozwoju pol. kolejnictwa oraz utrzymania sprawności kolei;
 • Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych, do 1924 pod nazwą Stała Delegacja Polskich Zrzeszeń Technicznych,
  stowarzyszenie zał. 1922;
 • organizacja techn., działająca 1929–39;
 • → związki alifatyczne.
 • rodzaj związków koordynacyjnych, w których do atomu centralnego są przyłączone cząsteczki o silnym charakterze dipolowym, np. cząsteczki wody, amoniaku;
 • cykliczne związki org. o pierścieniu zbudowanym z atomów węgla i właściwościach chem. zbliżonych do właściwości analogicznych związków alifatycznych;
 • związki alifatyczne, organiczne związki acykliczne, związki łańcuchowe,
  węglowodory i ich pochodne o cząsteczkach, w których atomy węgla są połączone ze sobą w otwarte proste (liniowe) lub rozgałęzione łańcuchy.
 • związki organiczne, pochodne wodorotlenku amonu lub soli amonowych, w których atomy wodoru w jonie amonowym NH4+ zostały zastąpione grupami alkilowymi lub arylowymi;
 • cykliczne węglowodory (areny) i niektóre ich pochodne, mające płaskie pierścienie z układem sprzężonych wiązań podwójnych, w których występuje 4n + 2 elektronów π (n = 1, 2, 3 ...) i duże wartości energii rezonansu (aromatyczność).
 • związki azowe, azozwiązki,
  związki org. o cząsteczkach, w których grupy alkilowe lub arylowe są połączone ze sobą poprzez grupę azową –N=N–;
 • związki cykliczne, związki pierścieniowe,
  związki chemiczne o cząsteczkach, w których atomy są połączone wiązaniami chemicznymi w pierścienie;
 • związki organiczne o ogólnym wzorze R2CN2, gdzie R — atom wodoru lub grupa organiczna;
 • zazwyczaj org. związki cykliczne, których pierścienie są zbudowane z różniących się od siebie atomów; organiczne z.h. to związki, w których co najmniej jeden atom węgla w karbocyklicznym pierścieniu został zastąpiony atomem innego pierwiastka (zw. heteroatomem), najczęściej azotu, tlenu, siarki;
 • związki inkluzyjne, związki włączeniowe,
  międzycząsteczkowe połączenia chem. 2 lub więcej składników, powstające w wyniku zamknięcia cząsteczek (atomów, jonów) jednego składnika — zw. gościem — w lukach cząsteczkowych tzw. receptorów molekularnych lub w pustych przestrzeniach sieci krystalicznej drugiego składnika — zw. gospodarzem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia