• Zuse
  [cụ:zə]
  Konrad Wymowa, ur. 22 VI 1910, Berlin-Wilmersdorf, zm. 18 XII 1995, Hünfeld,
  niem. inżynier i konstruktor;
 • techn. skutek zużywania elementów i zespołów maszyn: ubytek masy i trwałe odkształcenia warstw wierzchnich oraz fizykochemiczne zmiany w miejscach tarcia;
 • techn. w dźwignicach urządzenie do zwalniania (luzowania) hamulców, np. wciągarki, bębna napędowego.
 • górn. składowisko kopaliny na otwartym terenie lub hałda — wysypisko skały płonnej lub odpadów przem. usuwanych z kopalni, huty lub innego zakładu przem.;
 • maszyna do usypywania zwałów;
 • utworzone zazwyczaj przypadkowo połączenie elektr. między co najmniej 2 punktami obwodu elektr. o różnych potencjałach lub między punktem obwodu a ziemią (gruntem), stanowiące drogę o bardzo małym oporze elektr. w stosunku do oporu całości obwodu elektr.;
 • Zweig George, ur. 20 V 1937, Moskwa,
  fizyk i neurobiolog amerykański;
 • zwężka pomiarowa, dysza pomiarowa,
  odpowiednio ukształtowany element konstrukcyjny wbudowany w przewód (np. rurociąg), który jest całkowicie zapełniony przepływającym płynem, powodujący wytworzenie różnicy ciśnień statycznych przed i za zwężką;
 • substancja jednorodna zbudowana z identycznych cząsteczek, w skład których wchodzą połączone w określony sposób atomy 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, zwykle w ściśle określonych proporcjach, mająca odmienne właściwości od właściwości tworzących ją składników.
 • organizacja działająca 1933–39, skupiająca gł. chemików z wykształceniem uniwersyteckim;
 • stowarzyszenie skupiające inżynierów chemików, działające 1930–39;
 • organizacja działająca 1919–39 na rzecz budowy i rozwoju pol. kolejnictwa oraz utrzymania sprawności kolei;
 • Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych, do 1924 pod nazwą Stała Delegacja Polskich Zrzeszeń Technicznych,
  stowarzyszenie zał. 1922;
 • organizacja techn., działająca 1929–39;
 • → związki alifatyczne.
 • rodzaj związków koordynacyjnych, w których do atomu centralnego są przyłączone cząsteczki o silnym charakterze dipolowym, np. cząsteczki wody, amoniaku;
 • cykliczne związki org. o pierścieniu zbudowanym z atomów węgla i właściwościach chem. zbliżonych do właściwości analogicznych związków alifatycznych;
 • związki alifatyczne, organiczne związki acykliczne, związki łańcuchowe,
  węglowodory i ich pochodne o cząsteczkach, w których atomy węgla są połączone ze sobą w otwarte proste (liniowe) lub rozgałęzione łańcuchy.
 • związki organiczne, pochodne wodorotlenku amonu lub soli amonowych, w których atomy wodoru w jonie amonowym NH4+ zostały zastąpione grupami alkilowymi lub arylowymi;
 • cykliczne węglowodory (areny) i niektóre ich pochodne, mające płaskie pierścienie z układem sprzężonych wiązań podwójnych, w których występuje 4n + 2 elektronów π (n = 1, 2, 3 ...) i duże wartości energii rezonansu (aromatyczność).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia