• mat. wielkość (o ustalonej nazwie, np. x, y, t), która może przybierać wartości z określonego zbioru.
 • wyrażenie występujące w funkcji log., pozbawione samodzielnego znaczenia, skrótowy zapis (zwykle znak literowy) zastępujący wyrażenie sensowne;
 • mat. wielkość liczbowa, której wartości są uzyskiwane w wyniku doświadczenia losowego;
 • mat. zmienna losowa, dla której istnieje nieujemna funkcja f (zwana gęstością prawdopodobieństwa), taka że dystrybuanta tej zmiennej wyraża się wzorem: F(x) = .
 • zmienna losowa skokowa, zmienna losowa dyskretna,
  mat. zmienna losowa, która przyjmuje wartości ze skończonego bądź przeliczalnego zbioru wartości x1, x2, ... , xn, ...;
 • mat. zmienna losowa Y = (Xm)/σ, gdzie X jest zmienną losową o wartości oczekiwanej m i odchyleniu standardowym σ;
 • zmienna niezależna, argument funkcji,
  mat. zmienna, od wartości której zależy wartość funkcji, czyli np. x dla funkcji y = f(x);
 • mat. wielkość zmienna zależna od innej zmiennej;
 • zbiór niezależnych zmiennych występujących w kanonicznych równaniach ruchu (Hamiltona równania ruchu).
 • lotn. → przemiennopłat.
 • inform. sposób zapisu liczb w komputerze (arytmetyka komputerowa);
 • astr. → zmrok.
 • chem., techn. → plastyfikatory.
 • zmrok, zmierzch,
  oświetlenie sklepienia nieba (a tym samym i powierzchni Ziemi) po zachodzie Słońca przez światło rozproszone w atmosferze ziemskiej;
 • hydroliza estrów zachodząca w środowisku zasadowym;
 • symbol pierwiastka chemicznego → cynku (od łacińskiej nazwy zincum).
 • metodol. termin wieloznaczny, różnie definiowany (wg niektórych logików, jak W. Quine, N. Goodman, nie dający się poprawnie zdefiniować),
 • log. wszelki przedmiot, właściwość, wydarzenie funkcjonujące w procesie porozumiewania się ludzi (w ramach określonego języka), w którym służy do przekazywania pewnych treści (znaczeń) dotyczących rzeczywistości zewn. bądź wewn., przeżyć emocjonalnych, estetycznych, wolicjonalnych itp.
 • używane w informatyce łączne określenie liter, cyfr, a także znaków interpunkcyjnych, które są reprezentowane w używanym kodzie.
 • → drogowe znaki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia