zderzenie
 
Encyklopedia PWN
zderzenie,
fiz. proces polegający na tym, że 2 (lub więcej) poruszające się względem siebie ciała (np. bryły sztywne, cząsteczki, atomy, cząstki elementarne) zbliżają się do siebie na odpowiednio małą odległość (w przypadku ciał makroskopowych np. stykają się powierzchniami);
podczas z. w wyniku krótkotrwałego wzajemnego oddziaływania ciał może zmienić się kierunek ich ruchu, stan wewn., liczba i rodzaj ciał. Energia kinet. układu podczas zderzenia może nie ulegać zmianie (zderzenie sprężyste, elastyczne) bądź zmieniać się (maleć — zderzenie niesprężyste pierwszego rodzaju, lub rosnąć — zdarzenie niesprężyste drugiego rodzaju). Podczas zderzenia ciał makroskopowych siły zderzeniowe (tj. siły powstające na powierzchni ich zetknięcia) osiągają wartości, przy których wartości średniego ciśnienia na powierzchni zetknięcia są rzędu 109–1010 N/m2; skutkami zderzenia mogą być odkształcenia trwałe, drgania akustycznego, ogrzewanie się ciał, zmiana właściwości mech. i in., a przy bardzo dużych prędkościach — zniszczenie ciał. W wyniku zderzenia w układach mikroskopowych może nastąpić wzbudzenie zderzającego się atomu (cząsteczki) doprowadzające do emisji promieniowania elektromagnetycznego, jonizacja atomu (cząsteczki), a przy dostatecznie dużej energii uderzającej cząstki — reakcja jądr.; analiza teoretyczna zderzenia ma szczególnie duże znaczenie w teorii cząstek elementarnych, gdyż jest praktycznie jedynym narzędziem badawczym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia