zarządzanie zasobami ludzkimi
 
Encyklopedia PWN
zarządzanie zasobami ludzkimi,
zarządzanie wzajemnymi relacjami między kierownictwem a personelem, a także polityką zatrudnienia i rozwoju pracowników (postrzeganych, jako źródło przewagi konkurencyjnej), w ścisłym powiązaniu ze strategią organizacji;
zarządzanie zasobami ludzkimi jest realizowane w 4 zakresach: rekrutacja/dobór kadry; system motywacji/wynagradzania; kontrola i ocena wyników pracy; rozwój/szkolenia i system awansowania; do najbardziej znanych modeli zarządzania zasobami ludzkimi należą: model harwardzki, zakładający że pracownicy wpływają pozytywnie na wyniki organizacji, gdy są włączani w procesy decyzyjne, właściwie motywowani i działają w kulturze wspólnoty i wzajemnego zaufania, oraz model J. Atkinsona, zakładający potrzebę elastyczności (dopasowywania liczby i rodzaju pracowników do potrzeb organizacji), likwidowania sztywnych podziałów zadań, wprowadzania zróżnicowanych wynagrodzeń; głównym celem zarządzania zasobami ludzkimi powinno być optymalne wykorzystanie kompetencji pracowników, osiągnięcie zgodności ich celów z celami organizacji oraz wyzwalanie ich zaangażowania i inicjatywy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia